Financiën

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

Algemene uitkering afrekening 2013 en 2014

0

-568

-568

Een aanpassing in diverse maatstaven heeft tot een positieve bijstelling van de algemene uitkering over de jaren 2013 en 2014 geleid.

Laatste tranche Nuon aandelen en dividend Alliander

-685

390

-295

Per juli van dit jaar is de laatste tranche Nuon aandelen verhandeld. In deze laatste tranche is nog een preferent dividend van 2% over de nog niet verhandelde aandelen overeengekomen en is lager dan destijds begroot (685). Daarnaast is er dividend Alliander 2014 uitgekeerd welke hoger is dan begroot (-295). Per saldo is er sprake van lagere baten dan oorspronkelijk berekend (390). De lager dan begote tranche Nuon betekent een evenredige lagere dotatie aan het investeringsfonds (-685).

Septembercirculaire gemeentefonds 2015

0

-63

-63

Naar aanleiding van de septembercirculaire wordt de begroting aangepast. In de Raadsinformatiebrief septembercirculaire 2015 worden de ontwikkelingen weergegeven op het gebied de algemene uitkering, decentralisatie uitkeringen en integratie uitkeringen in het sociaal domein.

-685

-241

-926

Beleidsbijstellingen

Basiskaart Grootschalige Topografie

0

50

50

Er zijn er minder mutaties doorgevoerd in de GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland), waardoor er minder veergoeding is ontvangen.

Correctie Actualisatie Investeringsfonds 15.1

-1.000

1.000

0

De vrijval tbv de fietsenstalling is twee maal begroot. Hiermee wordt dit weer gecorigeerd.

Financieringsfunctie en rente

8.230

-8.173

57

Het financieringssaldo heeft een nadeel (57). Ten opzichte van het totaalbudget is dit zeer gering. De saldoneutrale afwijkingen op lasten en baten is noodzakelijk door aangescherpte eisen voor IV3.

Inkomsten als gevolg van opvang vluchtelingen.

0

-50

-50

Als gevolg van het openstellen van een boot voor de opvang van vluchtelingen is de opbrengst roerende zaakbelasting (-50) hoger.

Invulling taakstellingen bedrijfsvoering

-240

0

-240

Vanuit de bezuinigingen is de bedrijfsvoering van de gemeente een aantal taakstellingen opgelegd. In 2015 is het nog niet gelukt deze geheel in te vullen. Wel is er vanuit de salarisbegroting een structurele restpost ontstaan, waarvan bij de kadernota in 2016 besloten wordt hoe deze besteed zal gaan worden. De restpost in 2015 kan derhalve aangewend worden voor het invullen van de eerder genoemde taakstellingen.

Lagere kosten onvoorzien

-50

0

-50

Binnen de begroting zijn we verplicht rekening te houden met een post voor onvoorziene uitgaven. Het budget van 100 hiervoor binnen programma financiën is nog niet benut. Mogelijk doen zich nog onvoorziene kosten voor.  Daarom wordt op dit moment uitgegaan van een incidentele onderschrijding van 50.

Opbrengst invorderingskosten gemeentelijke belastingen

0

-100

-100

De opbrengst aan opgelegde invorderingskosten (-60) en invorderingsrente (-40) bij gemeentelijke belastingen is hoger als gevolg van meer aanmaningen en dwangbevelen.

Opbrengst onroerende zaakbelasting

0

250

250

De opbrengst onroerende zaakbelasting is lager omdat de totale waarde van de woningen lager is dan waar bij de begroting rekening mee is gehouden (250).

Verdeling apparaatsbaten en -lasten

-1

0

-1

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

6.940

-7.023

-84

Herschikking

Invullen restant inkooptaakstelling

-1

0

-1

De aanbesteding van een aantal inkoopcontracten heeft een besparing opgeleverd die wordt ingevuld op de inkooptaakstelling. Het betreft een besparing op onderhoud bruggen en een verdeling van de restanttaakstelling over alle begrote inkoopkosten. Hiermee is de gehele bezuiniging gerealiseerd.

-1

0

-1

Totaal programma

6.254

-7.264

-1.011