Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: D. Straat, A. Verschuren, J. Olthof, D. Emmer
Verantwoordelijk directeur: C. Tip

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is door haar combinatie van wonen en werken en landschap en industrie een unieke gemeente en is bovendien onderdeel van een dynamische metropoolregio. Zaanstad heeft dus volop de potentie om door te ontwikkelen. Een gevarieerd woningaanbod, een goede bereikbaarheid en behoud van cultuurhistorisch erfgoed en landelijk gebied dragen daar aan bij. Net als (her)ontwikkeling van kansrijke locaties in de stad. Maar er zijn ook een aantal knelpunten. Het is de opgave om een balans te vinden tussen ruimte voor ontwikkeling en bescherming van kwaliteiten. Bovendien vragen de huidige economische, ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen om andersoortige oplossingen. Hierbij geven we ruimte waar het kan en sturen we waar het moet.

Voor RO zijn de in de begroting genoemde activiteiten actueel en volgens planning. Er zijn twee overkoepelende programma’s ontstaan: MAAK.Zaanstad en de Omgevingswet.  
Het startdocument voor MAAK.Zaanstad is besproken in het college en de raad en nog in 2015 worden diverse gesprekken met de stad gevoerd over de opgestelde agenda. Onderwerpen als braakliggende terreinen en knooppuntontwikkeling vallen onder dit programma. Het programma Omgevingswet richt zich sinds de zomer van 2015 op bewustwording en implementatie van de wet in de organisatie. Dit betreft alle lagen van de organisatie, maar voor ruimtelijke ontwikkeling gaat het vooral over de omgevingsvisie en de opvolger van het bestemmingsplan, het omgevingsplan. De Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit wordt in 2015 afgerond en is een eerste stap op het gebied van integraal, gebiedsgericht werken. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de opgave van differentiëren, prioriteren en het tegengaan van fysieke regeldruk. We hebben ervaring opgedaan met het Burenakkoord en met de pilot ruimte geven. We blijven zoeken naar strategieën voor ruimte geven, ook nu de markt zich lijkt te herstellen.

Op het gebied van Wonen zijn de woonvisie/uitvoeringsprogramma en het regionale huisvestingsverordening vastgesteld. We zien dat de markt aantrekt, hierdoor zijn de vooruitzichten voor de extra woningen gunstig. Het beoogde aantal van 500 woningen gaan we echter nog niet realiseren. Ook de opstart van de zelfbouwwoningen vraagt meer tijd en voorbereiding dan vooraf was verwacht, zowel van de gemeentezijde als van de kopers kant. Het beoogde aantal gaan we hierdoor niet realiseren. Als nieuwe ontwikkeling, die niet in deze omvang was verwacht, is de toestroom van asielzoekers.

De activiteiten voor het behouden en versterken van de kwaliteiten van het landschap liggen op koers.
In het programma Tussen IJ en Z zijn de fietspaden in de Omzoom bij het sportpark in uitvoering. Het wandelpad Noorderveen zal eind van het jaar worden opgeleverd. Voor de voorbereiding van het fietspad langs de Haansloot zijn we in gesprek met de provincie over de inpassing in het landschap.

Gekeken naar erfgoed zien we dat de herontwikkeling van het Hembrugterrein op gang komt. De Zaandijkerkerk en de Bonifatiuskerk worden momenteel gerestaureerd en we zien het aantal vergunningen / subsidieaanvragen voor monument licht stijgen. Omdat we achter lopen op het gebied van nieuwe momentenaanwijzingen hebben we in het najaar van 2015 extra ruimte gereserveerd.
Naar verwachting zullen er in 2015 minder omzettingen van erfpacht naar vol eigendom plaatsvinden. De netto resultaten van de verkoopactiviteiten van vastgoed panden verlopen volgens planning. Er wordt van uitgegaan dat de meerjarig totale bijdrage niet afneemt maar verschuift in de tijd.

De ontwikkelingen binnen gebiedsontwikkeling zijn in de begroting in het MPG 15.2 toegelicht. In het MPG staat binnen de categorie grondverkopen voor 2016 het netto resultaat van de verkoop van de Fortuinlocatie opgenomen. De feitelijke levering en betaling van deze ontwikkel locatie staat nu voor 2015 gepland. Dit betekent dat het positieve resultaat eerder wordt behaald. In het MPG 16.1 wordt hierover verder gerapporteerd.
Gekeken naar de projecten van de bereikbare stad zien we dat deze op schema liggen.

Product

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Participatie erfgoed

Lasten

852

-257

595

Baten

0

0

0

Toevoegingen

0

300

300

Onttrekkingen

-72

0

-72

Gedifferentieerde aanpak (RO)

Lasten

2.001

-67

1.933

Baten

-104

0

-104

Verst. kwaliteit buitengebied

Lasten

993

-652

340

Baten

-50

50

0

Toevoegingen

0

248

248

Onttrekkingen

-359

359

0

Woningvoorraad

Lasten

1.669

-178

1.492

Baten

-351

0

-351

Toevoegingen

0

0

0

Onttrekkingen

-50

0

-50

Parkeermogelijkheden

Lasten

1.130

-11

1.119

Baten

-2.948

75

-2.873

Bevorderen doorstroming

Lasten

2.109

21

2.130

Baten

-465

0

-465

Toevoegingen

450

0

450

Onttrekkingen

-1.246

0

-1.246

Beheer grond- en vastgoedport.

Lasten

10.646

-9

10.638

Baten

-6.609

-1.812

-8.421

Toevoegingen

200

0

200

Onttrekkingen

-10

0

-10

Samenwerking in gebiedsontw.

Lasten

37.315

279

37.594

Baten

-28.084

0

-28.084

Toevoegingen

5.504

0

5.504

Onttrekkingen

-8.142

0

-8.142

Programma

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

Lasten

56.714

-873

55.840

Baten

-38.612

-1.687

-40.299

Toevoegingen

6.154

548

6.702

Onttrekkingen

-9.879

359

-9.520

Saldo

14.377

-1.653

12.723

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

-279

-1.328

-1.608

Herschikking

-46

0

-46

-325

-1.328

-1.653