Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: R. Visscher-Noordzij, G. Faber, D. Straat
Verantwoordelijk directeur: A. Roggeveen

Programma doelstelling en rol van de gemeente

De gemeente investeert zowel bestuurlijk als ambtelijk in voor Zaanstad relevante relaties en netwerken. Daar gaan we het gesprek aan en zoeken we actief de samenwerking op in de stad met iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan het realiseren van de toekomstvisie Zaans Evenwicht. De gemeente wil communicatief beleid maken en transparant zijn over de afwegingen die het bestuur daarbij maakt. De gemeentelijke dienstverlening moet makkelijk bereikbaar, goed toegankelijk, vraaggericht en betaalbaar zijn. Waar mogelijk verminderen en vereenvoudigen we regels en gaan we daar met gezond verstand mee om. Dat geeft ruimte aan anderen om initiatiefrijk en ondernemend te zijn.

Zaanstad levert haar inwoners transparante en betrouwbare dienstverlening en verbetert continu. Dit jaar is de website www.zaanstad.nl meer gebruiksvriendelijk gemaakt. Via “direct naar”-knoppen op de homepage kun je snel naar veel gebruikte producten (de zogenaamde 'toptaken'), zoals een afspraak maken of een melding doen. De website werkt nu ook goed op een tablet of smartphone. Het burgerpanel heeft de website hoog beoordeeld met een 7,8. Volgend jaar wordt de website meer interactief: gebruikers kunnen dan makkelijk reageren op ontwikkelingen en berichten.

Inwoners kunnen steeds meer producten online en eenvoudiger aanvragen. Nieuw dit jaar zijn de mogelijkheden om bezwaarschriften digitaal in te dienen en een eenvoudige omgevingsvergunning digitaal aan te vragen. Het gaat dan om een kleine verbouwing, bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel, aanbouw, bijgebouw, erfafscheiding, dakraam of zonnepanelen. De aanvrager beantwoordt op de website enkele vragen en weet dan meteen of er een vergunning nodig is en bouwtekeningen worden op basis van de antwoorden automatisch gemaakt. Vaak ontvangt de aanvrager de vergunning al na vijf werkdagen. We stimuleren het gebruik van de website, maar waar nodig, blijft een alternatieve aanvraagprocedure beschikbaar.

Eenvoudige en snelle dienstverlening helpt om de ervaren regeldruk te verminderen. Daarnaast is in het kader van verminderen regeldruk dit jaar de APV opgeschoond, zijn de brieven van de afdeling Handhaving simpeler en begrijpelijker gemaakt. Bij (niet-fiscale) geschillen met gemeente wordt eerst informeel contact gezocht met de bezwaarmaker om te kijken. Ook in de handhavingspraktijk van gebruikstoezicht en leerplicht is eerst contact zoeken en het gesprek aangaan vast onderdeel van de werkwijze. De organisatie blijft ook investeren in gespreksvaardigheid en mediationvaardigheden, om misverstanden en ongenoegen te voorkomen en het succes van de informele werkwijze te vergroten. Om knellende regelgeving van het rijk te verminderen heeft Zaanstad – naast reguliere lobby en beïnvloeding - diverse voorstellen voor de experimentenwet bij het rijk ingediend.

De mogelijkheden voor digitale interactie met burgers worden steeds meer benut, bijvoorbeeld door inzet van burgerpanels en de interactieve website van MAAK.Zaanstad. Door het maken van omgevingsanalyses weten we beter wat er speelt en leeft onder de inwoners en daar spelen we met communicatie op in. Bijvoorbeeld door in Zaanstad Journaal aandacht te geven aan die onderwerpen.
Veel beleidsadviseurs en projectleiders hebben de training communicatief beleid maken gevolgd. De communicatie met inwoners over  beleid en bij uitvoering van projecten wordt daardoor steeds vaker vanaf het begin af aan meegenomen in de aanpak.

Product

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Digitaal behandelen vergunning

Lasten

4.351

-150

4.202

Baten

-4.814

0

-4.814

Digitaal behandelen aanvragen

Lasten

3.950

-31

3.919

Baten

-2.811

30

-2.781

Toegankelijkheid dig. dienstv.

Lasten

981

0

981

Baten

0

0

0

Zaanse historie

Lasten

909

55

964

Baten

-37

-38

-74

Informatievoorziening

Lasten

35.781

393

36.175

Baten

-1.609

-678

-2.287

Toevoegingen

15

387

402

Onttrekkingen

-5.542

-215

-5.757

Samen Zaans evenwicht real.

Lasten

2.070

-33

2.037

Baten

0

-103

-103

Transparante besluitv. en info

Lasten

2.350

11

2.360

Baten

0

-72

-72

Verminderen regeldruk

Lasten

1.706

0

1.706

Baten

-89

0

-89

College van B&W

Lasten

2.265

0

2.265

Baten

0

0

0

Toevoegingen

175

0

175

Onttrekkingen

0

0

0

Gemeenteraad

Lasten

1.332

0

1.332

Baten

0

0

0

Griffie

Lasten

588

0

588

Baten

0

0

0

Programma

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Burger en Bestuur

Lasten

56.285

244

56.529

Baten

-9.359

-859

-10.219

Toevoegingen

190

387

577

Onttrekkingen

-5.542

-215

-5.757

Saldo

41.574

-444

41.131

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

395

-1.074

-680

Herschikking

236

0

236

631

-1.074

-444