Beheer buitenruimte

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

Zomerstorm: opruimen stormschade

500

0

500

In de zomer zijn bomen omgewaaid bij een storm. Als gevolg hiervan zijn opruimingskosten gemaakt (500).

500

0

500

Beleidsbijstellingen

Basiskaart Grootschalige Topografie en bestandsbeheer

55

0

55

Als gevolg van de implementatie van de Basiskaart Grootschalige Topografie en onvoorziene werkzaamheden voor bestandsbeheer zijn extra kosten gemaakt (55).

Funderingsonderzoek

-78

0

-78

Door een verbeterde procesbeheersing zijn de kosten van funderingsonderzoek lager (-100).Door een deel van dit voordeel in te zetten voor het invullen van de inkooptaakstelling ontstaat er een voordeel van 78

Minder onderhoudskosten huisvesting

-93

0

-93

Door recente (2010) renovatie van de belangrijkste steunpunten en onderkomens vallen de onderhoudskosten lager uit (93).

Nutswerken

135

-135

0

Als gevolg van het leggen van glasvezelkabels door derden zijn extra kosten gemaakt voor herstraten (135). Deze kosten worden in rekening gebracht bij veroorzakers (-135).

Opbrengst en kwijtschelding rioolheffing

500

-500

0

De kosten van kwijtschelding zijn hoger vanwege een hoger aantal aanvragen (56). De opbrengst rioolheffing is voornamelijk hoger als gevolg van een hoger waterverbruik bij grootverbruikers (-500). Per saldo wordt gedoteerd aan de egalisatievoorziening riolering (444).

Subsidies en onderhoud begraafplaatsen

0

0

0

Op de begraafplaatsen zijn in 2015 geen grote onderhoudsacties uitgevoerd (-30).  Daarnaast zijn er geen subsidieaanvragen voor bijdrage onderhoud kerkgemeenschap Assendelft gedaan (-45). De vrijvallende middelen worden gedoteerd aan de egalisatievoorziening begraafrechten (75).

Verdeling apparaatsbaten en -lasten

-727

0

-727

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Vorming reserve Herplant bomen

245

0

245

In de zomer zijn  bij een storm veel bomen omgewaaid. Voor de herplant van de omgewaaide boemen wordt een dotatie gedaan in een nieuw te vormen reserve herplant bomen na stormschade (245). De herplant van omgewaaide bomen vindt plaats in het voorjaar van 2016.

37

-635

-598

Herschikking

Dekking wagenpark

160

0

160

Een deel van de kosten van de sector uitvoering wordt gedekt door het tijdschrijven op projecten. Het uurtarief bestaat uit een looncomponent en uit een dekking voor het wagenpark. Per abuis is de begrote dekking voor het wagenpark iets te hoog en is de begrote dekking voor de loonkosten te laag. Via deze mutatie wordt dit hersteld.

Invullen restant inkooptaakstelling

-79

0

-79

De aanbesteding van een aantal inkoopcontracten heeft een besparing opgeleverd die wordt ingevuld op de inkooptaakstelling. Het betreft een besparing op onderhoud bruggen en een verdeling van de restanttaakstelling over alle begrote inkoopkosten. Hiermee is de gehele bezuiniging gerealiseerd.

Verwerking taakstelling onderhoudsdienst

393

0

393

Met ingang van 2015 is het onderhoud van gymzalen overgedragen aan het Sportbedrijf. Onderdeel hiervan was een besparing van 600 op de eigen onderhoudsdienst van de gemeente. Deze besparing is als één bedrag verwerkt in de begroting. In deze wijziging wordt deze taakstelling uitgewerkt in reductie van formatie en verlaging van onderhoudsbudgetten.

474

0

474

Totaal programma

1.010

-635

375