Werk, inkomen en economie

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

Algemene reserve sociaal

1.040

1.938

2.978

Conform afspraak wordt het incidentele voordeel van de uitvoering van de decentralisaties toegevoegd aan de algemene reserve sociaal (1.040).Door de voordelen die gedurende het jaar zijn ontstaan in de uitvoering van de decentralisaties is het niet nodig om de geplande ontrekking aan de algemene reserve sociaal  te doen (1.938). Door deze voordelen worden de nieuwe taken binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget uitgevoerd.

Bijdrage UWV voor doorontwikkeling leerwerkstaat

71

-71

0

Zaanstad ontvangt in 2015 geld van het UWV voor doorontwikkeling van de leerwerkstraat (71). Deze lasten waren al geraamd in de begroting en deze inkomsten kunnen daarom worden toegevoegd aan de reserve werkgelegenheidsprojecten (71).

Extra inkomsten en uitgaven beurzen 2015

26

-26

0

In 2015 zijn er incidenteel extra baten en lasten voor beurzen.

Inzet participatiemiddelen

1.600

-1.600

0

Voor de kosten van de leerwerkstraat (in totaal 524) wordt voor een deel een eerder gereserveerde subsidie gebruikt. Deze valt nu vrij (224). Ook wordt een deel van de kosten voor leerwerkstraat via de participatiemiddelen bekostigd omdat de subsidie onvoldoende was (300). Het restant van het participatiebudget uit 2014 valt vrij door nieuwe wetgeving (1.253) en daarvan wordt 976 aan de reserve werkgelegenheidsprojecten toegevoegd om zo in de komende jaren te kunnen benutten voor participatie.

Noodopvang vluchtelingen

45

-37

8

Er is noodopvang voor vluchtelingen in het Burgemeester In ’t Veldpark gerealiseerd (45).Voor de noodopvang wordt een vergoeding ontvangen (-37).

Ontwikkelingen bijstand

-1.800

-500

-2.300

Op basis van de bijstelling van het macro budget en de ontwikkeling op de aantallen en uitgaven is bijstelling van budget noodzakelijk. Er zijn lagere uitgaven (2.900) door een lager gemiddeld uitkeringsbedrag door invoering van de inkomensdelernorm. De terug te vorderen bedragen zijn hoger (500), maar hiertegenover staat een storting in de voorziening dubieuze debiteuren (1.100)

Verdeling apparaatsbaten en -lasten

203

1

205

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Vluchtelingenwerk

257

-160

97

De begrote bedragen voor vluchtelingenwerk en inburgering worden in 2015 overschreden (147) omdat  nabetalingen zijn gedaan betrekking hebbend op subsidies van voorbije jaren en oude claims die dateren van de oude Wet Inburgering en het overgangsrecht op basis van die wet. Daarnaast besloot het College op 7 juli 2015 de subsidie voor de trajecten maatschappelijke begeleiding, uitgevoerd door de Stichting Vluchtelingenwerk, alsnog te baseren op € 2.000 per traject in plaats van € 1.500 per traject waarop de subsidiebeschikking 2015 was gebaseerd. In dit besluit is meegenomen dat een deel van de extra benodigde middelen (110) wordt gedekt uit het uitvoeringsbeleid armoede (-110).De ontvangen bijdrage vanuit het COA was niet opgenomen in de begroting (-160).

Vorming reserve regionaal werkbedrijf

0

0

0

Het geld dat vanuit de Algemene Uitkering voor het regionaal werkbedrijf beschikbaar is gesteld , komt in 2015 niet tot een volledige besteding (-500).Dit geld is wel bestemd voor een regionale taak. Met de vorming van een reserve (500) blijft dit geld ook beschikbaar voor het regionaal werkbedrijf.

1.444

-456

988

Herschikking

Formatiewijziging 3 Jr. Netwerkontwikkelaars

-55

0

-55

In de begroting is ruimte voor formatieuitbreiding m.b.t.  acquisitie en de winkelcoördinator. Deze functionarissen zullen hun tijd vooral besteden aan meer contacten met de winkeliers en actieve acquisitie richting bedrijven en investeerders, met als doel om (nog) meer succes te behalen bij de uitgeefbare gronden op bijvoorbeeld Hoogtij. Het betreft 2,89 fte Jr. Netwerkontwikkelaars. De begrotingswijziging is nodig om het budget op de kostensoort salaris te zetten.

Invullen restant inkooptaakstelling

9

0

9

De aanbesteding van een aantal inkoopcontracten heeft een besparing opgeleverd die wordt ingevuld op de inkooptaakstelling. Het betreft een besparing op onderhoud bruggen en een verdeling van de restanttaakstelling over alle begrote inkoopkosten. Hiermee is de gehele bezuiniging gerealiseerd.

-46

0

-46

Totaal programma

1.397

-456

942