Maatschappelijke voorzieningen

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

Leerlingenvervoer

355

20

375

In eerdere jaren zijn de kosten van leerlingenvervoer gestegen in verband met langere reisafstanden van de leerlingen. De begroting was hier nog niet op aangepast, dit wordt met deze begrotingswijzing gecorrigeerd. Daarnaast vindt een incidentele aanpassing plaats omdat de kosten leerlingenvervoer van december 2014 niet zijn opgenomen in de exploitatie van 2014. Ze drukken daarmee eenmalig op de exploitatie 2015.

355

20

375

Beleidsbijstellingen

Buurthuizen

-31

-98

-129

In 2014 zijn kosten opgenomen om een bijdrage te leveren aan de verbouwing van het nieuwe buurthuis aan de Klampersstraat in de Rosmolenwijk en aan frictiekosten van andere startende buurthuizen. Deze kosten blijken lager uit te vallen (-30). Daarnaast is de gebruiksvergoeding die buurthuizen betalen niet begroot (-99).

Combinatiefuncties

75

-75

0

In 2015 zijn de activiteiten in het kader van combinatiefuncties/brede school goed op gang gekomen. Er is een hogere deelname van scholen en er zijn extra uren beschikbaar gesteld. Hierdoor wordt er meer uitgegeven dan begroot. Deze overschrijding wordt gedekt uit de bestemmingsreserve die hiervoor de afgelopen jaren is gevormd.

Extra opbrengsten beeldende kunst inzake Hembrug

36

-36

0

Voor het project (culturele) herbestemmingsopgave Hembrug (Culturele activiteiten - beeldende kunst) is subsidie aangevraagd en verkregen. Uitvoering vindt plaats in 2015 en 2016.

Onderwijsachterstanden beleid

1.700

-1.700

0

Voor het bestrijden van onderwijsachterstanden ontvangt Zaanstad een specifieke uitkering van het Rijk. De hoogte van de uitkering 2015 is 4.300. Daarnaast kan het niet bestede deel van de afgelopen jaren, á 1.300, ingezet worden. Het totaal van 5.700 wordt in 2015 volledig ingezet. In de huidige begroting is 4.000 opgenomen. Er vindt daarom een begrotingsbijstelling op lasten en baten van 1.700. Het budget wordt regulier besteed aan (deels wettelijke) taken zoals voorschoolse educatie, (vak)opleidingen pedagogisch medewerkers, coaching on the job, schakelklassen, ouderbeleid en de kernschool voor nieuwkomers. Dit jaar is er daarnaast extra inzet gepleegd, door o.a. extra taal- en rekenacademies en het starten van de Brede School Academie Zaanstad (BSA).

Reserve Sport

0

188

188

Doordat de afschrijvingstermijnen van kunstgrasvelden zijn verlengd, vallen de kapitaallasten lager uit dan begroot. De reserve sport dient mede ter dekking van deze lasten en de onttrekking kan derhalve worden verlaagd.

Sloopkosten IHP

60

0

60

In 2015 wordt de tijdelijke huisvesting van De Zoeker (Heemgebouw) verwijderd en het schoolplein in oude staat teruggebracht. Deze kosten kunnen niet worden geactiveerd en dienen dus in de exploitatie opgenomen te worden. Dit leidt tot extra kosten in 2015. Dit wordt verwerkt in de actualisatie 16.1 van het IHP programma.

Sportbedrijf

247

1.565

1.812

Een van de taken van het sportbedrijf is het faciliteren van sporten in Zaanstad. In dit kader exploiteert het sportbedrijf de sporthallen, zwembaden en gymzalen. Met deze mutatie worden de huurinkomsten binnen programma 4 (prod. Vastgoed) aangepast aan de contractbedragen. En dat gebeurt tevens voor de bijdrage die het sportbedrijf ontvangt voor het uitvoeren van haar taken vanuit programma 3 (prod. Sport).

Stimuleringsbudgetten voor maatschappelijke initiatieven in de wijken

-160

0

-160

Het budget wordt in 2015 niet volledig besteed (-160) zonder dat dit gevolgen heeft voor maatschappelijke initiatieven die er in de diverse wijken ontstaan. We zien dat maatschappelijke partners er steeds beter in slagen om zelf te zorgen voor financiële dekking van hun initiatieven. Bij de Kadernota/Begroting 2017-2020 wordt beoordeeld in hoeverre dit voordeel structureel is.

Uitvoeringskosten IHP

100

0

100

De impact van schoolgebouwen op de omgeving vraagt om een zorgvuldig proces met de omwonenden en een intensieve procesbegeleiding. Dit leidt er toe dat er voor 2015 extra kosten van procesbegeleiding nodig zijn. Dit is verwerkt in actualisatie 15.2 van het IHP programma.

Verdeling apparaatsbaten en -lasten

168

0

168

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Volwasseneneducatie

-193

193

0

Voor de uitvoering van de educatietaak van gemeenten heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor de regio Zaanstreek/Waterland via een specifieke uitkering. De kosten van deze taak blijken in 2015 lager uit te vallen. De begroting wordt daarom aangepast naar het gecontracteerde bedrag. Aangezien het om een specifieke uitkering gaat worden ook de inkomsten aangepast.

Vrijval transitiekosten reorganisatie Fluxus

25

-186

-160

De transitiekosten inzake de reorganisatie van Fluxus vallen lager uit dan begroot. De gemeente had een voorziening (615) getroffen. De werkelijke transitiekosten zijn lager (429) en daarnaast heeft Fluxus meer voorbereidingskosten (advies) gemaakt t.b.v. de voorbereiding op het cultuurcluster, vooral door haar rol als aanspreekpunt namens de andere instellingen (25). Het restant (160) kan vrijvallen.

2.027

-148

1.879

Herschikking

Invullen restant inkooptaakstelling

10

0

10

De aanbesteding van een aantal inkoopcontracten heeft een besparing opgeleverd die wordt ingevuld op de inkooptaakstelling. Het betreft een besparing op onderhoud bruggen en een verdeling van de restanttaakstelling over alle begrote inkoopkosten. Hiermee is de gehele bezuiniging gerealiseerd.

Verwerking taakstelling onderhoudsdienst

-263

0

-263

Met ingang van 2015 is het onderhoud van gymzalen overgedragen aan het Sportbedrijf. Onderdeel hiervan was een besparing van 600 op de eigen onderhoudsdienst van de gemeente. Deze besparing is als één bedrag verwerkt in de begroting. In deze wijziging wordt deze taakstelling uitgewerkt in reductie van formatie en verlaging van onderhoudsbudgetten.

-253

0

-253

Totaal programma

2.129

-128

2.001