Milieu en duurzaamheid

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

Actualisatie Klimaat/aparte B&W-besluiten icm hogere onttrekking reserve

1.642

-1.642

0

Voor de uitvoering van verschillende aanvullende ZEA/Klimaat-besluiten gericht op concrete projecten dient per saldo € 900.000 te worden onttrokken aan de reserve duurzaamheidsfonds . Het betreft de volgende projecten:Duurzame energie subsidie (148 uitgaand en 74 inkomend; BW besluit Verseon 2015/173596)HIRB impuls subsidieregeling (1300 uitgaand en 650 inkomend; BW besluit 2015 / 59634): de helft komt uit DZHF de andere helft betreft Triple D subsidie van de provincie.ZSOEN (37):  betreft restant van budget voor procesmanager. (BW besluit 2014/111887). NEMIS (75): betreft de verwachte bijdrage in 2015 voor de samenwerkingsovereenkomst NEMIS (Verseon 2014/169514). Greendeal (5): bijdrage voor 2015 in verband met overeenkomst met de MRA warmte koude (BW stuk 2015 / 106423).Elektrisch vervoer/ Extra openbare laadpalen (25; B&W-stuk 2015 / 147542 /147607)

Actualisatie Klimaat/ZEA icm lagere onttrekking reserve

-1.217

1.217

0

De kosten voor 2015 voor de uitvoering van het energieprogramma (3.100) worden voor een aanzienlijk deel gedekt uit verschillende (Europese) subsidies (1.200). De netto lasten voor de gemeente bedragen hiermee 1.900. Van dit bedrag komt afgerond 1.000 ten laste van het beschikbare ZEA-budget ter dekking van met name personeelslasten. Het ZEA-budget kent een drietal voedingsbronnen: de algemene middelen (130), de reserve klimaat (125) en duurzaamheidsfonds (745). De resterende 900 betreft de uitvoering van verschillende aanvullende besluiten gericht op concrete projecten en komt volledig voor rekening van het duurzaamheidsfonds. (per saldo wordt via deze begrotingswijziging 510 gedoteerd aan de reserve duurzaamheidsfonds, omdat bij de mutatie in de burap nog geen onderscheid was gemaakt tussen losse projecten en ZEA budget).

Doorbetaling ontvangen subsidie E-Harbours

565

-565

0

Betreft een technische correctie: ontvangen subsidie e-harbours vanuit Europa wordt doorbetaald aan de partners van Zaanstad.

Lagere baten & lasten subsidieprojecten geluidsanering

-600

600

0

Een deel van de uivoering van geluidisoleringsprojecten waarvoor rijkssubsidie wordt ontvangen, schuift door naar 2016 en verder. Daarom worden de baten en lasten voor 2015 afgeraamd. Op een later moment zal de begroting van 2016 e.v. worden bijgesteld.

Lagere onttrekkingen reserve Luchtkwaliteit en ZMOP2Fysiek

-188

188

0

Binnen het budget Ruimtelijke Milieu Visie blijkt ruimte voor gedeeltelijke dekking (-188) van de aanschaf van een nieuw luchtkwaliteit-meetstation en geluidsanering  waardoor de begrote onttrekkingen aan de reserves (188) Luchtkwaliteit en ZMOP2Fysiek (deels) niet nodig zijn.

Verdeling apparaatsbaten en -lasten

38

0

38

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

240

-201

38

Totaal programma

240

-201

38