Burger en bestuur

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

Eigen verklaringen bij rijbewijzen

-30

30

0

Eigen verklaringen voor rijbewijzen worden steeds meer digitaal aangevraagd bij het CBR. De inkoop van de voorgeschreven verklaring en de doorberekening naar de burger loopt als gevolg hiervan terug (30).

IBT ondersteuning Sociale wijkteams en Jeugdteams

0

0

0

Het materieel budget ten behoeve van projecten op het gebied van procesverbetering en informatievoorziening wordt naar verwachting niet volledig benut (-145). Op het budget voor ICT voorzieningen wordt dit jaar een tekort verwacht (145) als gevolg van de structurele meerkosten voor de ICT ondersteuning van Sociale wijkteams en Jeugdteams.

Invulling personele taakstelling

155

0

155

De begroting bevat een personele taakstelling met betrekking tot de Sector Omgevingsvergunningen. Bij het vaststellen van de begroting 2015-2019 is een deel van deze taakstelling voor het jaar 2015 teruggedraaid. Vanaf 2016 wordt de taakstelling volledig gerealiseerd. Het resterende deel voor 2015 wordt met deze wijziging opgelost binnen het capaciteitsbudget.

Invulling taakstelling Bedrijfsvoering

93

0

93

Er zijn lagere salarislasten als gevolg van flexibele schil en vacatureruimte. Ondanks het feit dat er sprake is van hogere inhuur kan een deel (93) worden gebruikt om de bezuininging op bedrijfsvoering in te vullen.

Invulling taakstellingen bedrijfsvoering

240

0

240

Vanuit de bezuinigingen is de bedrijfsvoering van de gemeente een aantal taakstellingen opgelegd. In 2015 is het nog niet gelukt deze geheel in te vullen. Wel is er vanuit de salarisbegroting een structurele restpost ontstaan, waarvan bij de kadernota in 2016 besloten wordt hoe deze besteed zal gaan worden. De restpost in 2015 kan derhalve aangewend worden voor het invullen van de eerder genoemde taakstellingen.

Kosten t.b.v. inhuizing UWV

350

-350

0

Ter voorbereiding op het inhuizen in het Stadhuis van het UWV per januari 2016 dienen er inrichtings- en verbouwingskosten te worden gemaakt, welke volledig door het UWV worden betaald. De planning is dat de werkzaamheden per december klaar zijn.

Lagere materiële lasten P&O

-78

0

-78

De uitgaven op het materiële budget van P&O zijn lager dan begroot (-95). Dit komt per saldo enerzijds door lagere lasten integriteits-aangelegenheden (-55), traineeships (-30) en medewerkers die ziek uit dienst gaan (-100), en anderzijds door hogere WW-uitkeringen (90).

Ondersteuning Bedrijfsvoering

268

0

268

Er zijn minder uren doorbelast vanuit bedrijfsvoering naar projecten dan waarbij de begroting is uitgegaan.

Opleidingsbudget

-396

0

-396

Op grond van de inschatting van de ontwikkelopgave voor de organisatie bij de Burap 2015 is extra budget aangevraagd voor opleidingen. Deels is dit extra aangevraagde budget dit jaar niet benut (-396)

Terugboeken begrote onttrekking reserve Digitalisering

-172

172

0

De reserve was bedoeld voor ICT voorziening in algemene zin. De reserve is niet gebruikt, aangezien de investeringen een relatie hebben met de investeringen in het MIP en de uitgaven worden geactiveerd.

Verdeling apparaatsbaten en -lasten

-180

-189

-369

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Verkiezingen

-55

0

-55

De defintieve afrekening van de kosten van de twee verkiezingen in 2015 valt positief uit (-55).

Voordeel kosten Facilitaire Zaken

-113

-313

-426

De kosten van Facilitaire Zaken zijn lager dan begroot (-426). Dit komt met name door lagere facilitaire kosten van het stadhuis (-320): de cateringkosten worden sinds dit jaar doorbelast naar de afdelingen, er is een voordeel op variabele beveiligingskosten omdat er minder externe beveiliging is ingehuurd, de repro-kosten zijn lager dan begroot, en het abonnement op de Kluwer-portal is van rechtswege beëindigd en wordt momenteel opnieuw aanbesteed.Daarnaast zijn ook de facilitaire kosten van het gebouw van de Omgevingsdienst lager dan begroot (-200), omdat de begrote kosten zijn gebaseerd op de opgave door de OD en de realisatie lager blijkt te zijn, en omdat de voorfinanciering ten behoeve van de OD in één keer is terug betaald in plaats van in jaarlijkse termijnen.Op Evenementen wordt juist een nadeel voorzien omdat evenementen, waaronder Zaanstad Beraad, niet allemaal gedekt zijn vanuit de begroting en vaak onvoldoende doorbelast kunnen worden (80).

Voordeel materiële budgetten Communicatie

-74

0

-74

Aangezien meer digitale communicatiemiddelen worden ingezet, zien we in de loop van de jaren een verlaging van de kosten voor vormgeving en vooral drukwerk. Dat geldt voor zowel interne als externe communicatie.

Vorming reserve IBT en vrijval reserve Digitalisering

387

-387

0

De nieuwe reserve nieuwe informatiesystemen (387) is bedoeld ter dekking van de kosten van aanschaf of vervanging van informatiesystemen, waarvan de vier onderhanden projecten concreet worden benoemd. Dit betreft ondermeer een nieuw systeem voor integraal beheer van de openbare ruimte (het huidige systeem wordt niet meer ondersteund door de leverancier), ondersteunen van BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) wordt verplicht en we gaan van diverse applicaties naar één integraal systeem. Vervanging van het personeelssysteem dat sterk verouderd is door een systeem dat medewerkers, managers en HR professionals beter ondersteunt en bespaart op handmatige werkzaamheden. Implementeren van een systeem voor Contract & Bestelmanagement waarbij de gehele inkoopketen wordt geoptimaliseerd qua rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Implementeren van een systeem voor documentbeheer en dossiervorming in het kader van digitale duurzaamheid. De reserve basisregistratie digitalisering komt hiermee vrij te vallen (-387).

Werkzaamheden voor gemeentearchief Amsterdam

0

-38

-38

Het gemeentearchief Zaanstad verricht werkzaamheden voor het gemeentearchief Amsterdam (38). De kosten worden in rekening gebracht bij de gemeente Amsterdam (38).

395

-1.074

-680

Herschikking

Beheerkosten applicatie Mens Centraal

60

0

60

De applicatie Mens Centraal is ter ondersteuning van de uitvoering van de 3 decentralisaties. Het beheer van applicatie vindt centraal plaats en daarom wordt het budget centraal gezet.

ICT Investering Zorg- en Veiligheidshuis

10

0

10

Eenmalige kosten voor het inrichten van 8 werkplekken vooruitlopend op nog te ontwikkelen beleid Zorg- en Veiligheidshuis.

Invullen restant inkooptaakstelling

166

0

166

De aanbesteding van een aantal inkoopcontracten heeft een besparing opgeleverd die wordt ingevuld op de inkooptaakstelling. Het betreft een besparing op onderhoud bruggen en een verdeling van de restanttaakstelling over alle begrote inkoopkosten. Hiermee is de gehele bezuiniging gerealiseerd.

236

0

236

Totaal programma

631

-1.074

-444