Jeugd en zorg

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

Begeleiding ex-gedetineerden

24

-24

0

Gemeente Zaanstad ontvangt in 2015 van het rijk in het kader van de subsidieregeling “Motie Nazorg” geld van het ministerie van Veiligheid en Justitie.Daarvoor zal de gemeente de begeleiding verzorgen van ex-gedetineerden voor wonen en werk.

Bijstelling budget PGB Jeugd

-750

0

-750

Naar verwachting wordt het beschikbare PGB-jeugd budget niet volledig besteed (750). Deze bijstelling is gebaseerd op de huidig afgegeven beschikkingen tot en met september en de daarop ingeschatte potentiele beschikkingen tot het einde van het jaar.

Bijstelling harmonisatie Kinderopvang

180

0

180

Bij de Burap is melding gedaan dat door de harmonisatie in de kinderopvang kosten deels onder voorwaarden van de specifieke rijksuitkering Onderwijsachterstandenbeleid (Oab) vallen, waardoor er in 2015 budget in de gemeentelijke begroting vrij kon vallen. Gedurende 2015 is het aantal aanvragen toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren waardoor dit voordeel volledig teruggedraaid wordt (180).

Capaciteit uitvoering decentralisaties

-873

0

-873

De inspanningen met betrekking tot de drie decentralisaties vragen in de uitvoering meer capaciteit omdat het implementeren van systemen en automatiseren daarvan niet zo voorspoedig loopt dan gedacht. Hierdoor wordt het capaciteitsbudget 1.082 hoger, waarvan voor 872 dekking binnen de begroting is via het uitvoeringsbudget. Omdat dit verschillende afdelingen betreft, die aan verschillende programma's en prestaties werken, leidt dit tot mutaties in programma 1, 2 en 3.

Cliëntondersteuning

-489

0

-489

Voor clientondersteuning is in 2015 bijna €1,7mln beschikbaar. Dit budget wordt niet volledig uitgeput om twee redenen:1. Voor clientondersteuning is in 2015 budget beschikbaar gesteld aan de aanbieder om te innoveren. Dit wordt niet volledig besteed (-100).2. In de begroting is een deel van de subsidie dubbel begroot. Dit wordt hierbij gecorrigeerd (-389).

Eigen Kracht Conferenties

-150

0

-150

Door een vertraagde start van de Eigen Kracht Conferenties zijn de lasten lager (-150).

Herindicaties WMO en Jeugd

-300

1.400

1.100

In 2015 is voor de WMO-AWBZ een herindicatie proces uitgevoerd. Naar verwachting kan dit voor minder dan het geraamde budget uitgevoerd worden waardoor een voordeel ontstaat (-300).Door voordelen op andere onderdelen van het sociaal domein is de onttrekking aan de reserve herindicaties (1.400)  niet nodig. Hierdoor blijft dit budget beschikbaar voor 2016 en latere jaren.

Inkoop Specialistische Zorg WMO

-500

0

-500

De prognose tot het einde van het jaar laat op basis van de eerste 10 maanden van het jaar een onderbesteding zien op de inkoop van begeleidingstaken (-500).

Jeugdzorg

0

0

0

Per 1 januari 2015 voert de gemeente taken voor de jeugdzorg uit. Per saldo is er sprake van een nadeel (270) op de uitvoering van deze taken dat gedekt kan worden uit het stuurbudget.Voor de Jeugd en opvoedhulp is er een overschrijding omdat er sprake is van afname van producten die in eerste instantie niet waren ingekocht.Voor J-AWBZ lijkt er nu een voordeel te ontstaan, maar speelt nog de afrekening met de Wlz die nog niet volledig verwerkt is. Daarnaast is er nog geen volledig inzicht in de zorglevering van een van onze grootste leveranciers.Voor Jeugd GGZ is er sprake van een overschrijding. Het verwachtte inkoopvoordeel doet zich hier niet volledig voor.Tot slot is er ook bij dyslexie sprake van een overschrijding als gevolg van een grotere zorgvraag dan verwacht.

Landelijke inkoop

-500

0

-500

Er is nog geen volledig beeld van de uitgaven met betrekking tot landelijke inkoop jeugd en Wmo. Desondanks is de verwachting dat er een voordeel is (-500).

Ontwikkeling bijzondere bijstand

485

-150

335

De ontwikkeling op de bijzondere bijstand laat een sterk groeiend uitgaven patroon zien. Er worden meer kosten gemaakt dan in 2014 voor bewindvoering en inrichting en eerste huisraad. Op eerder moment is vanuit de bijzondere bijstand het armoedebeleid afgesplitst. Deze budgetten komen niet tot volledige uitvoering in 2015, en worden nu gebruikt voor de bijzondere bijstand.

Verdeling apparaatsbaten en -lasten

550

-33

517

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Vluchtelingenwerk

-110

0

-110

De begrote bedragen voor vluchtelingenwerk en inburgering worden in 2015 overschreden (147) omdat  nabetalingen zijn gedaan betrekking hebbend op subsidies van voorbije jaren en oude claims die dateren van de oude Wet Inburgering en het overgangsrecht op basis van die wet. Daarnaast besloot het College op 7 juli 2015 de subsidie voor de trajecten maatschappelijke begeleiding, uitgevoerd door de Stichting Vluchtelingenwerk, alsnog te baseren op € 2.000 per traject in plaats van € 1.500 per traject waarop de subsidiebeschikking 2015 was gebaseerd. In dit besluit is meegenomen dat een deel van de extra benodigde middelen (110) wordt gedekt uit het uitvoeringsbeleid armoede (-110).De ontvangen bijdrage vanuit het COA was niet opgenomen in de begroting (-160).

WMO voorzieningen

-1.900

0

-1.900

Het aantal toegekende voorzieningen daalt verder in 2015, en daarmee ook de uitgaven. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de uitgaven -1.500 lager dan geraamd. Deze daling heeft betrekking op hulp bij huishouden.Daarnaast zijn door het Rijk voor 2015 en 2016 middelen ter beschikking gesteld om de daling van de werkgelegenheid in de lichte huishoudelijke hulp te dempen. Zaanstad heeft voor de regio middelen hiervoor ontvangen. Er wordt tot nu tot zeer weinig aanspraak gemaakt op deze regeling waardoor er sprake is van een voordeel (-400).  In het najaar zal de mogelijkheid tot gebruik van de regeling extra onder de aandacht worden gebracht van zorgaanbieders en de sociale wijkteams.

Zienswijze 1e begrotingswijziging van de GGD

191

0

191

Zoals in de zienswijzige op de eerste begrotingswijziging van de GGD (2015/34520) beschreven is wordt het nadeel op de GGD verwerkt (191).Daarnaast wordt het budget voor de subsidie voor de uitvoering van ‘Veilig Thuis’ bijgesteld naar het gecontracteerde bedrag met de GGD (39) de dekking hiervoor is gevonden in het stuurbudget (-39)

-4.141

1.193

-2.948

Herschikking

Beheerkosten applicatie Mens Centraal

-60

0

-60

De applicatie Mens Centraal is ter ondersteuning van de uitvoering van de 3 decentralisaties. Het beheer van applicatie vindt centraal plaats en daarom wordt het budget centraal gezet.

ICT Investering Zorg- en Veiligheidshuis

-10

0

-10

Eenmalige kosten voor het inrichten van 8 werkplekken vooruitlopend op nog te ontwikkelen beleid Zorg- en Veiligheidshuis.

Invullen restant inkooptaakstelling

-69

0

-69

De aanbesteding van een aantal inkoopcontracten heeft een besparing opgeleverd die wordt ingevuld op de inkooptaakstelling. Het betreft een besparing op onderhoud bruggen en een verdeling van de restanttaakstelling over alle begrote inkoopkosten. Hiermee is de gehele bezuiniging gerealiseerd.

-139

0

-139

Totaal programma

-4.280

1.193

-3.088