Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: R. Visscher-Noordzij, D. Emmer, J. Olthof
Verantwoordelijk directeur: D. Stuurman

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is een aantrekkelijke stad om samen te leven, om je te binden en te ontwikkelen. Een stad met goede maatschappelijke voorzieningen, waar nodig op maat, en een sterk sociaal weefsel en veerkrachtige maatschappelijke infrastructuur. Zaanstad biedt nadrukkelijk ruimte voor creatieve, initiatiefrijke inwoners en maatschappelijke partners om hier vorm en inhoud aan te geven. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het versterken van de zelf- en samenredzaamheid.

Met betrekking tot cultuur verloopt alles volgens planning. Het voorlopig ontwerp voor het cultuurcluster is in januari 2016 klaar voor politieke besluitvorming. De ontwikkeling rondom samenwerking tussen regionale radio- en tv-stations wordt gevolgd en waar nodig wordt ingesprongen. Wat betreft de samenwerking cultuur-onderwijs is een positieve ontwikkeling dat, na een gesprek met bestuurders van het basisonderwijs, een pilot is gestart om digitaal en op maat cultuur onderwijs te bieden. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met partners als het Zaans Museum, Museum Zaanse tijd en Vereniging Zaansche Molen over samenwerking. In het kader van Maak.Zaanstad wordt gekeken naar versterking van het museumkwartier op de Zaanse Schans. Tot slot, het evenementenbeleid is geanalyseerd en nieuw beleid zit in de pijplijn.
Het faciliteren en stimuleren van maatschappelijk initiatief verloopt zoals gepland. Met de vier Zaanse Stadexpedities zijn inwoners, raadsleden, initiatiefnemers, maatschappelijke organisaties en ambtenaren met elkaar in contact gebracht. Daarnaast wordt gekeken naar manieren om dit ook online een platform te geven. In de week van de Vrijwillige inzet, begin september, is uitgebreid met vrijwilligers gepraat wat input vormde voor de visie Vrijwillige Inzet, die in november de besluitvorming ingaat. Er is met ruim 200 vrijwilligers gesproken,  om van buiten naar binnen tot nieuw beleid te komen. In deze visie is ook vastgelegd hoe regeldruk voor maatschappelijk initiatief te verlagen. Uit deze visie vloeit ook voort dat er een toegankelijker financieel systeem ter ondersteuning van maatschappelijk initiatief ontworpen gaat worden.
In elk sociaalwijkteamgebied is tenminste één buurthuisfunctie beschikbaar. Samen met de buurthuisbesturen is de beleidsregel ter ondersteuning van de buurthuizen geëvalueerd en omgezet in een (nog goed te keuren) subsidieregeling. Rondom de verzelfstandiging van buurthuizen valt te melden dat onlangs de twee buurthuizen De Lorzie en A3 zijn aangekocht uit de failliete boedel van de Stichting Welsaen. De panden zijn direct doorverkocht aan de buurthuisbesturen die al in de panden actief waren waarmee ook de buurthuisfunctie in deze twee wijken is gewaarborgd.
Op het gebied van onderwijs en onderwijshuisvesting is noemenswaardig dat een actualisatie van het IHP nog dit jaar wordt vastgesteld. Daarnaast is de Onderwijsagenda Zaanstreek opgesteld in samenwerking met de onderwijsbesturen, die dit jaar nog zal worden ondertekend. In deze agenda zijn wederzijdse ambities vastgelegd op acht belangrijke thema’s.

Wat betreft sportvoorzieningen kan vermeld worden, dat Topsportcentrum de Koog in uitvoering is, evenals het sportpark de Omzoom. Beide projecten zullen in 2016 gereedkomen. Zwembad Noord bevindt zich in de aanbestedingsfase. Daarnaast is een aantal investeringen van de routekaart buitensport (waaronder kunstgrasvelden) inmiddels gerealiseerd.

Daarnaast is de onderhoudssystematiek voor buitensportaccommodaties herzien. Het opgerichte sportbedrijf is actief en wordt doorontwikkeld. Naar aanleiding van de motie sportfusies wordt op dit moment opnieuw een gespreksronde met de betreffende verenigingen voorbereid. Het is de verwachting dat deze zal plaatsvinden begin 2016. Overige activiteiten ter ondersteuning van inwoners en verenigingen, met als doel om sport breed toegankelijk te maken, verlopen volgens planning.

Product

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Goede aansluiting

Lasten

8.882

1.958

10.840

Baten

-5.638

-1.487

-7.125

Toevoegingen

0

0

0

Onttrekkingen

-133

-75

-208

Onderwijsklimaat

Lasten

22.627

195

22.822

Baten

-300

0

-300

Toevoegingen

0

0

0

Onttrekkingen

-6.072

0

-6.072

Maatschappelijke initiatieven

Lasten

1.915

-161

1.755

Baten

-67

0

-67

Toevoegingen

0

0

0

Onttrekkingen

-126

0

-126

Verzelfstandiging buurthuizen

Lasten

669

-3

665

Baten

-7

-98

-105

Actieve (sport)verenigingen

Lasten

487

26

513

Baten

0

0

0

Toevoegingen

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

Sportvoorzieningen

Lasten

7.334

22

7.356

Baten

-117

1.565

1.448

Toevoegingen

220

0

220

Onttrekkingen

-984

188

-796

Onderst.stim. cultuur in Zstd

Lasten

10.027

93

10.120

Baten

0

-222

-222

Toevoegingen

108

0

108

Onttrekkingen

0

0

0

Programma

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Maatschappelijke voorzieningen

Lasten

51.941

2.129

54.071

Baten

-6.130

-241

-6.371

Toevoegingen

327

0

327

Onttrekkingen

-7.315

113

-7.202

Saldo

38.823

2.001

40.825

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

2.027

-148

1.879

Autonome ontwikkelingen

355

20

375

Herschikking

-253

0

-253

2.129

-128

2.001