Veiligheid en handhaving

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

Bijdrage Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (VrZW)

-276

0

-276

De bijdrage van Zaanstad aan de VrZW kan met 276 naar beneden worden bijgesteld als gevolg van een nagekomen aanpassing in de indexering 2014 vanuit de VRZW.

Dotatie onderhoudsvoorziening

48

0

48

Het onderhoud aan de panden Industrieweg en Prins Bernhardplein wordt in overeenstemming met het onderhoudsplan Zaanstad uitgevoerd door de VRZW. Het onderhoud dat niet in de jaarschijf wordt uitgevoerd wordt gereserveerd voor volgende jaren.

Fietsbeleidsplan: voortzetten en bestendigen aanpak fietsenhandhaving

0

-28

-28

Voor het structureel uitvoeren van taken op het gebied van fietshandhaving is uitbreiding van de formatie met een depotbeheerder en een fietscoordinator noodzakelijk (42). De kosten worden gedekt uit het budget voor het fietsbeleidsplan (-15) en hogere opbrengsten uit boetes en verkoop van in beslaggenomen fietsen (-27).

Fietsdepot en fietshandhaving

45

-45

0

De realisatie van het fietsdepot en de digitalisering van het fietsenhandhavingsproces worden deels bekostigd uit de opbrengsten van de fietsenhandhaving en de afvalbrieven (45).

Funderingsherstel

-350

350

0

De werkzaamheden voor funderingsherstel zijn vertraagd als gevolg van een rechtszaak over de gehanteerde meetmethode. Voorts worden burgers gestimuleerd zelf hun fundering te herstellen, zodat gemeentelijk ingrijpen niet nodig is (-350). Omdat de gemaakte kosten via bestuursdwang verhaald worden, zijn deze inkomsten ook lager (350).

Terugloop inkomsten uit dwangsommen

0

120

120

De handhaving van gemeentelijke regels verloopt steeds meer via de weg van mediation. Hierdoor hoeven minder dwangsommen opgelegd te worden. Voorts worden steeds meer zaken die in strijd zijn met gemeentelijke regels opgelost door de betrokkenen zelf, zodat geen dwangsom verschuldigd is. Dit heeft tot gevolg dat de inkomsten uit dwangsommen teruglopen (120).

Verdeling apparaatsbaten en -lasten

199

0

199

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

-334

397

63

Totaal programma

-334

397

63