Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

Afrekening 2014 vergoedingsregeling procesverbaal

0

75

75

De afrekening 2014 van de vergoedingsregeling procesverbaal is lager dan het bedrag dat in de jaarrekening 2014 is opgenomen. Dit komt door een lager aantal declarabele processenverbaal dan waarmee rekening is gehouden. De voorspelbaarheid van het aantal declarabele processenverbaal was lastig i.v.m. wijzigingen in het rijksbeleid gedurende het jaar. De vergoedingsregeling is overigens m.i.v. 2015 beëindigd.

Sportbedrijf

0

-1.812

-1.812

Een van de taken van het sportbedrijf is het faciliteren van sporten in Zaanstad. In dit kader exploiteert het sportbedrijf de sporthallen, zwembaden en gymzalen. Met deze mutatie worden de huurinkomsten binnen programma 4 (prod. Vastgoed) aangepast aan de contractbedragen. En dat gebeurt tevens voor de bijdrage die het sportbedrijf ontvangt voor het uitvoeren van haar taken vanuit programma 3 (prod. Sport).

Verdeling apparaatsbaten en -lasten

129

0

129

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Verschuiving uitgaven voor projecten uit programma ILG en “Tussen IJ en Z” naar 2016

-409

409

0

De verwachting is dat de uitgaven voor 2015 verschuiven naar 2016 voor de projecten uit het programma ILG en “Tussen IJ en Z”. Voor de geplande aanleg van recreatieve verbindingen zijn grondposities nodig of een overeenkomst voor gebruik. De provincie heeft een leidende rol in de uitvoering van deze grondtransacties, zoals bestuurlijk is overeengekomen. Het blijkt steeds weer dat de werving van landbouwgronden moeizaam verloopt. Ook is het verkrijgen van vergunningen door bezwaarprocedures een reden dat projecten stagneren. Het blijkt dat het uitvoeren van projecten in het landelijke gebied door het complex aan belangen en procedures tijdrovend is, vandaar dat de kosten doorschuiven naar 2016. Dit geldt ook voor de reservemutaties.

Vorming reserve Synagoge Zaandam

0

0

0

De werkgroep synagoge is opgegaan in een Stichting Vrienden van de Zaanse Synagoge, waar ook Zaanstad deel van uitmaakt. De financiering (aankoop, verbouw en exploitatie (maatschappelijk/ semi commercieel)) is een punt van aandacht. De bijdragen van Zaanstad  andere publieke partijen en fondsen zullen mogelijk op termijn het verschil gaan maken. Helaas zijn de inspanningen om de stichting Stadsherstel het pand aan te laten kopen gestaakt. De financiering via deze constructie bleek complexer dan gedacht. In de markt is daarop contact gezocht met geïnteresseerde beleggers, dat wil zeggen beleggers die niet alleen rendement in hun oordeel meenemen maar ook oog hebben voor de geschiedenis van het pand en daarom willen bijdragen in het herstel van de oude luister. Daar lijken kansen te liggen. Daarom wordt voorgesteld de begrote middelen beschikbaar te houden in een (nieuwe) bestemmingsreserve (300).

-279

-1.328

-1.608

Herschikking

Herschikking budget omgevingswet ten behoeve van aanstelling programmamanager Omgevingsplannen

-42

0

-42

Bij de Burap 2015 is 50 aangevraagd ter dekking van voorbereiding en implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Omdat op dat moment nog niet duidelijk was welke maatregelen genomen zouden worden is het budget op programmakosten Omgevingsplannen gezet. Inmiddels is besloten dat er per 1-8-2015 een programmamanager Omgevingswet wordt aangesteld. Het budget voor 2015 dient daardoor overgeheveld te worden naar de afdeling Netwerken & Markten ter dekking van de salariskosten.

Invullen restant inkooptaakstelling

-4

0

-4

De aanbesteding van een aantal inkoopcontracten heeft een besparing opgeleverd die wordt ingevuld op de inkooptaakstelling. Het betreft een besparing op onderhoud bruggen en een verdeling van de restanttaakstelling over alle begrote inkoopkosten. Hiermee is de gehele bezuiniging gerealiseerd.

-46

0

-46

Totaal programma

-325

-1.328

-1.653