Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: J. Olthof
Verantwoordelijk directeur: D. Stuurman

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is een sociale stad waarin kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en waar bewoners zich actief inzetten. Veel inwoners doen dat zonder hulp of inbreng van de gemeente. Voor bewoners die dat nodig hebben, is er passende ondersteuning; laagdrempelig en waar mogelijk dichtbij in de wijk. Onder andere in de vorm van sociale wijk- en jeugdteams en verschillende vormen van maatschappelijke- of inkomensondersteuning. Opdat iedereen kan participeren, op eigen wijze en naar vermogen.

Binnen het programma Jeugd en Zorg ligt de focus op vier speerpunten: gezondheid/preventie, het stimuleren en ondersteunen van de kracht van wijkbewoners via de Sociaal Wijkteams, Centra Jong  en Jeugdteams, het bieden van specialistische ondersteuning waar dat nodig is, en het uitwerken van de armoede-opgave. In lijn met de Burap ligt de uitvoering van de prestaties nog steeds op koers.
De intensivering van het gezondheidsbeleid, waartoe is besloten bij de Kadernota, is in voorbereiding. De nadruk zal in eerste instantie vooral liggen op het terugdringen van overgewicht onder kinderen en daarvoor streven we er naar om, op basis van al met JOGG opgedane ervaringen,  tot  een brede samenwerking te komen met relevante partijen. In het najaar van 2015 vinden daarover de eerste gesprekken plaats met de GGD, de huisartsen en de zorgverzekeraar.
De Sociaal Wijkteams en Jeugdteams ondersteunen veel inwoners/gezinnen bij het zoeken naar oplossingen voor hun ondersteuningsbehoefte, en schakelen waar nodig specialistische ondersteuning in. De herindicaties zijn in volle gang; daarbij gaat het om het voeren van een gesprek met mensen van wie de huidige indicatie afloopt om te beoordelen of/welke ondersteuning zij daarna nodig hebben. Ook raken de Sociaal Wijkteams en Jeugdteams steeds beter ingebed in de wijken en groeit de samenwerking met andere partners zoals wijkverpleegkundigen, jeugd- en kinderartsen, huisartsen en scholen. Aandachtspunten waaraan gewerkt wordt zijn onder meer de hoogte van de eigen bijdragen in het kader van de Wmo, de ondersteuning van mantelzorgers, de aansluiting tussen de Jeugdteams en de Centra Jong, en de zorg continuïteit rond 18-/18+.
Een apart vraagstuk is de hoeveelheid specialistische ondersteuning die tot nu toe wordt ingezet. Op dit moment is de verwachting dat die voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) over heel 2015 lager zal blijken te zijn dan begroot. Dit kan erop wijzen dat mensen minder zorg nodig hadden en/of andere oplossingen hebben weten te vinden samen met de Sociaal Wijkteams. Op dit moment zijn er geen duidelijke signalen dat mensen onvoldoende zorg krijgen. Natuurlijk houden we dit goed in de gaten. Bij jeugdhulp is een blijvend punt van aandacht de hoeveelheid jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) die op verwijzing van de huisarts wordt ingezet. Het streven blijft erop gericht dat meer kinderen en ouders  het Jeugdteam weten te vinden en daar adequate ondersteuning krijgen.   De verwachting is dat Jeugdteams meer zelf kunnen behandelen en doorverwijzingen minder nodig zullen zijn.
Daarnaast vindt uitwerking van de armoede-opgave plaats. Vanuit de verkenning eerder dit jaar via onder meer ‘beleefpakketten’ komt nu de vertaling naar een nieuwe visie en strategie die ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.
Verder is er aandacht voor de verbinding en integraliteit tussen dit begrotingsprogramma en andere domeinen zoals werken en wonen. Een voorbeeld is het zoeken naar nieuwe mogelijkheden op het snijvlak van (nieuw) beschut werken en arbeidsmatige dagbesteding; en de uitwerking van het onderdeel ‘wonen en zorg’ van de geactualiseerde Woonvisie waarbij onder meer gekeken wordt naar de toekomst van het ‘beschermd wonen’.

Product

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Veilige basis voor ieder kind

Lasten

3.372

380

3.752

Baten

-32

-4

-36

Gezond leven

Lasten

3.088

148

3.236

Baten

-32

-4

-36

Kracht van de wijkbewoners

Lasten

21.285

1.645

22.931

Baten

-117

-34

-151

Spec. hulp niet zelfst. woont

Lasten

34.329

-3.394

30.936

Baten

-88

-9

-97

Toevoegingen

0

0

0

Onttrekkingen

-1.400

1.400

0

Spec. hulp zelfst. woont

Lasten

41.915

-3.693

38.222

Baten

-3.228

-8

-3.236

Uitvoeren armoedebeleid

Lasten

7.347

633

7.980

Baten

-326

-149

-475

Programma

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Jeugd en zorg

Lasten

111.336

-4.280

107.056

Baten

-3.824

-207

-4.031

Toevoegingen

Onttrekkingen

-1.400

1.400

0

Saldo

106.112

-3.088

103.024

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

-4.141

1.193

-2.948

Herschikking

-139

0

-139

-4.280

1.193

-3.088