Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: D. Emmer
Verantwoordelijk directeur: A. Roggeveen

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is een financieel stabiele gemeente, waar de uitvoering van de beleidsdoelstellingen vorm krijgt binnen door de raad vastgestelde kaders en met een actief risicomanagement. De uitvoering van de Wet WOZ en het heffen en innen van belastingen wordt efficiënt uitgevoerd. Het programma Financiën is daarmee ondersteunend aan de andere programma's in de begroting.

De inkomstenkant van de gemeente is erg onzeker. Dat heeft te maken met veel beweging in de rijksbudgetten. Veel van de Rijksbudgetten worden momenteel opnieuw verdeeld tussen gemeente. Bij de algemene uitkering heeft deze bijstelling al in twee fases plaatsgevonden. Per 1 januari 2016 wordt het ruimtelijk cluster nog opnieuw verdeeld. Een onderzoek daarnaar loopt op dit moment. De budgetten voor de WMO2015 en de jeugdzorg groeien naar een objectieve verdeling. De budgetten van Zaanstad nemen de komende  jaren toe. Dat is ook opgenomen in de meerjarenbegroting. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de verdeling van het budget Beschermd Wonen. Veel onrust is er nog landelijk over de verdeling van het budget BUIG. Hier fluctueren de budgetten jaarlijks fors zonder dat daar nog een goede verklaring voor is. Ondanks veel protest vanuit de gemeenten, hout de staatssecretaris vast aan de nieuwe verdeling. Per 1 januari 2018 treedt de Omgevingswet in werking. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de financiële consequenties van zowel de algemene uitkering als de leges. De resultaten worden aan het einde van het jaar verwacht. Omdat de onzekerheid is de rijksbudgetten groot is, worden deze budgetten in Zaanstad behoedzaam geraamd. Daarom zijn de bijstellingen bij deze narap relatief gering.

Ook de wetgeving van de gemeentefinanciën is in beweging. Zo treedt per 1 januari 2016 de Wet op de vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven in werking. Deze wet kent nog veel open normen die door middel van landelijke handreiking invulling moeten krijgen. Deze landelijke uitwerking laten helaas lang op zich wachten, waardoor de wet niet soepel geïmplementeerd kan worden. Bij begrotingsjaar 2017 zal ook het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) op diverse onderdelen gaan veranderen. Ook dit moet worden ingeregeld in de diverse systemen van de gemeente en kan ook begrotingsconsequenties hebben. De resultaten worden gepresenteerd bij de kadernota 2017.

Terwijl de transformatie van de drie decentralisatie nog in volle gang is, wordt ook de administratieve organisatie zodanig ingericht dat de gemeente zich over de getrouwheid en rechtmatigheid van de uitgaven kan verantwoorden. Gezien de vele partijen die hier een rol spelen, lijkt dat nog niet te lukken voor het jaar 2015. Wel zet de gemeente in op een goede borging voor 2016.

Product

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Algemene uitkeringen

Lasten

0

0

0

Baten

-229.063

-631

-229.694

Lokale heffingen

Lasten

49

0

49

Baten

-1.786

-40

-1.826

Overige alg. dekkingsmiddelen

Lasten

11

0

11

Baten

-902

0

-902

Toevoegingen

3.785

0

3.785

Onttrekkingen

-5.245

1.000

-4.245

Investeringsfonds

Toevoegingen

9.796

0

9.796

Onttrekkingen

0

0

0

Onvoorzien

Lasten

101

-50

51

Baten

0

0

0

Toevoegingen

0

0

0

Onttrekkingen

-12.474

0

-12.474

Saldo kostenplaatsen

Lasten

244

-240

4

Saldo financieringsfunctie

Lasten

-6.908

8.230

1.323

Baten

-3.732

-8.808

-12.540

Dividend

Lasten

0

0

0

Baten

-24.086

1.025

-23.061

Toevoegingen

21.925

-685

21.240

Onttrekkingen

-3.700

0

-3.700

Innen lokale belastingen

Lasten

3.097

-1

3.096

Baten

-31.750

190

-31.560

Organisatie financ. processen

Lasten

4.291

-1

4.290

Baten

0

0

0

Toevoegingen

1.000

-1.000

0

Programma

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Financiën

Lasten

885

7.939

8.824

Baten

-291.319

-8.264

-299.584

Toevoegingen

36.506

-1.685

34.821

Onttrekkingen

-21.419

1.000

-20.419

Saldo

-275.348

-1.011

-276.358

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

6.940

-7.023

-84

Autonome ontwikkelingen

-685

-241

-926

Herschikking

-1

0

-1

6.254

-7.264

-1.011