Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: D. Straat
Verantwoordelijk directeur: D. Stuurman

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is een economisch dynamische stad waarin alle Zaankanters werken en participeren naar vermogen en zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat kan alleen in een gezond economisch klimaat. Ondernemers zijn daarin onmisbaar. Zaanstad investeert daarom met partners in regionaal verband in ruimte voor werk en ondernemen en in een goede verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Werken en leren zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een diversiteit aan aantrekkelijke, bereikbare en betaalbare locaties voor bedrijven is belangrijk voor huidige en toekomstige ondernemers. De banenmotor voor Zaanstad is het midden- en kleinbedrijf. Ondernemers zijn bovendien partners in verduurzaming van de stad (zie programma Milieu & Duurzaamheid). Iedere inwoner is zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk. Lukt dat niet, dan stimuleert Zaanstad hem of haar zo snel mogelijk terug te keren in het reguliere werk. Mensen die langdurig niet kunnen deelnemen aan werk wordt gevraagd een bijdrage aan de stad te leveren. Zo nodig is er een vangnet.

Voor Werk, inkomen en economie zijn de activiteiten over het algemeen volgens planning en actueel. De Detailhandelsvisie is vastgesteld en er is een belangrijke stap gezet om de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het programma in beeld te krijgen in de strategische agenda werkgelegenheid. Met het vaststellen van deze agenda is het kader ontstaan om de ambitie van 5000 extra banen in Zaanstad programmatisch te realiseren. Op onderdelen zijn de volgende afwijkingen te melden.

Vestigingsklimaat bedrijven
Alle activiteiten zijn in uitvoering maar de uitkomsten laten bij het transformatieonderzoek bedrijventerreinen en bij de internationale acquisitie enige maanden langer op zich wachten. Bij de transformatie bedrijventerreinen ligt de oorzaak noodzakelijke herziening van een subsidieaanvraag om de kosten van het onderzoek te dekken. Bij de acquisitie vraag de regionale afstemming meer tijd dan oorspronkelijk ingeschat.

Toerisme bevorderen
Zaanstad wil meer inspelen op de groei van het toerisme in de regio door het initiëren, faciliteren en begeleiden van initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijk toeristisch verblijfsklimaat. Naast de Zaanse Schans zijn er grote toeristische kansen met ons nieuwe Stadshart Zaandam, de noordelijk gelegen Zaanbocht en het Hembrugterrein. Een bootverbinding op de Zaan kan een belangrijke rol spelen om bezoekers ook deze andere aantrekkelijke delen van Zaanstad te laten bezoeken. We zijn daarom in gesprek met rederij Wolfrat (ook de ondernemer van de Zaanboot) die de intentie heeft uitgesproken dat hij seizoen 2016 met twee boten op de Zaan gaat varen en daarmee de Zaanhopper overneemt. Het streven is om meer toeristen te verleiden tot een langer verblijf in Zaanstad met toeristische arrangementen. Promotie wordt ook in regionaal verband opgepakt met Amsterdam Marketing, waarbij ook iconen als Monet en het Tsaar Peterhuisje worden benut. Ook willen we evenementen, zoals evenementen rondom Sail, gebruiken als kans om de Zaanstreek verder toeristisch te profileren. Er wordt hard gewerkt aan een Uitvoeringsagenda Toerisme, waarvan het voorstel aan het eind van het jaar klaar is voor besluitvorming.

Iedereen aan het werk
Door de uitvoering van de geplande activiteiten hebben we in de loop van 2015 beter in beeld gekregen wat er voor nodig is om de bredere verantwoordelijkheid van de Participatiewet concreet vorm te kunnen geven. We hebben onze eerste aandacht op jongeren gericht, met name kwetsbare jongeren die van de praktijkschool komen. In het jongerenloket is hiervoor een groepsgerichte aanpak ontwikkeld die, in combinatie met een actieve bemiddeling naar werkgevers, succesvol lijkt. Tegelijkertijd hebben we ook geconstateerd dat de verwachtte ruimte die de garantiebanen moesten bieden juist voor die kwetsbare doelgroep geen soelaas. Dit komt door de wijze waarop beoordeeld wordt of iemand wordt toegelaten tot het Doelgroepenregister. Alleen mensen die opgenomen zijn in het doelgroepenregister gelden als garantiebaan in het kader van de Banenafspraak uit het sociaal akkoord. Dit had vooral gevolgen voor de nieuwe instromers in de Particiaptiewet. We zien hier overigens wel verandering in ontstaan, bijvoorbeeld door de toezegging van Staatsecretaris Kleinsma om alle uitstromers uit het Praktijkonderwijs zonder toets op te nemen in dat register. Juist om de hierboven gesignaleerde knelpunten weg te nemen, beraadt het college zich op de wijze waarop ze integraal uitvoering wil geven aan de Participatiewet. Het college streeft naar één integrale voorziening voor de onderkant van de arbeidsmarkt en herziet in dit kader ook de samenwerking in de regio Zaanstreek-Waterland. Daarbij is de toekomst van SW-bedrijf Baanstede een belangrijk aspect.

Product

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Vestigingsklimaat bedrijven

Lasten

1.191

-49

1.142

Baten

0

-26

-26

Rechtmatige inkomensverstrek.

Lasten

63.032

-1.655

61.377

Baten

-59.828

-499

-60.326

Toevoegingen

0

1.040

1.040

Onttrekkingen

-1.938

1.938

0

Int.verst. relatie werkgevers

Lasten

4.639

465

5.104

Baten

0

-1.644

-1.644

Toevoegingen

0

1.547

1.547

Onttrekkingen

0

-224

-224

Organiseren van beschut werk

Lasten

12.414

0

12.414

Baten

-400

0

-400

Toevoegingen

1.460

0

1.460

Onttrekkingen

0

0

0

Toerisme bevorderen

Lasten

170

15

184

Baten

0

0

0

Iets terug doen voor uitkering

Lasten

353

30

383

Baten

0

0

0

Aansluit. arbeidsm. en onderw.

Lasten

101

5

106

Baten

0

0

0

Programma

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Werk, inkomen en economie

Lasten

81.900

-1.191

80.709

Baten

-60.228

-2.170

-62.397

Toevoegingen

1.460

2.588

4.048

Onttrekkingen

-1.938

1.714

-224

Saldo

21.195

942

22.136

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

1.444

-456

988

Herschikking

-46

0

-46

1.397

-456

942