Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: D. Emmer
Verantwoordelijk directeur: C. Tip

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad werkt aan een toekomstgericht, gezond en aantrekkelijk woon-, leef- en ondernemersklimaat. Het terugdringen van milieubelasting heeft hierop een positief effect en leidt er toe dat belemmeringen voor nieuwbouw worden weggenomen. Op het gebied van duurzaamheid en klimaat richt Zaanstad zich op energiereductie in de bebouwde omgeving en het opwekken van duurzame energie. Hierdoor dalen de (woon)lasten van huishoudens en bedrijven en verbetert het comfort van woningen en gebouwen. Het reduceren van de hoeveelheid afval en het inzetten van reststromen voor hergebruik als grondstoffen draagt hier eveneens aan bij.

De activiteiten voor het terugdringen van de milieubelasting liggen op koers. Het geurbeleid is dit jaar vastgesteld en er is een start gemaakt met het actualiseren van vergunningen van bedrijven. Het bodemprogramma 2010-2015 loopt dit jaar af. Sinds 2010 zijn circa 900 mogelijk verontreinigde locaties onderzocht. Hiervan moeten nog circa 30 locaties worden gesaneerd. Het nieuwe bodemprogramma is eind dit jaar gereed. Belangrijk onderdeel hiervan is de aanpak van diffuse verontreinigingen. Er is gestart met het de uitvoering van het Actieprogramma Geluid: bij een aantal wegvakken is stil wegdek aangebracht, bij woningen langs het spoor in Wormerveer wordt geluidsisolatie aangebracht en er is een prijsvraag uitgeschreven naar de stilste plek in Zaanstad.
Het Grondstoffenplan en de nota Grondstoffenrotonde gaan volgens planning.
Ook de uitvoering van de Zaanse Energie Agenda (ZEA) ligt op schema. De verduurzaming met marktpartijen bevindt zich conform de planning nog in het onderzoeks- en afsprakenstadium. Een opvallend tussenresultaat betreft de besluitvorming over de verduurzaming van de eigen organisatie. Een volledig overzicht van de voortgang van ZEA (datum 1-10-2015) is weergegeven in bijlage Voortgangsrapportage Zaanse Energie Agenda.
Op het gebied van dierenwelzijn kan worden gemeld, dat er een verbod op wilde dieren in circussen is ingegaan.  

Product

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Dierenasiel en vogelopvang

Lasten

139

0

139

Baten

0

0

0

Vast. uitv. grondstoffenplan

Lasten

15.430

8

15.438

Baten

-18.544

0

-18.544

Uitv. Zaanse energie agenda

Lasten

2.730

970

3.699

Baten

-1.177

-581

-1.758

Toevoegingen

0

0

0

Onttrekkingen

-1.393

-408

-1.801

Uitv. ruimtelijke milieuvisie

Lasten

5.234

-744

4.490

Baten

-700

600

-100

Toevoegingen

706

0

706

Onttrekkingen

-283

188

-95

Grondstoffenrotonde

Lasten

31

5

36

Baten

0

0

0

Programma

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Milieu- en duurzaamheid

Lasten

23.563

240

23.803

Baten

-20.421

19

-20.402

Toevoegingen

706

0

706

Onttrekkingen

-1.676

-220

-1.896

Saldo

2.172

38

2.210

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

240

-201

38

240

-201

38