Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: L. Vissers-Koopman, D. Emmer, J. Olthof
Verantwoordelijk directeur: C. Tip

Programma doelstelling en rol van de gemeente

De openbare ruimte draagt bij aan een veilig en comfortabel woon-, werk- en ondernemersklimaat. De gemeente, geeft ruimte aan derden om een bijdrage te leveren aan het beheer van de openbare buitenruimte en tot mogelijkheden om te recreëren in de regio.

Bij het beheer van de buitenruimte wordt ingezet op het vergroten van de mogelijkheden tot arbeids- en burgerparticipatie. In toenemende mate voeren gemeente en bewoners gezamenlijk het onderhoud uit en worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet bij het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte. In 2015 is ingezet op het verder ontwikkelen van de gemeentelijke organisatie om arbeids- en burgerparticipatie in de toekomst nog beter te kunnen faciliteren. Ingezet wordt onder meer op:

  • het verbreden van groenadoptie, zodat niet alleen groen maar ook bankjes, afvalbakken en speelplaatsen geadopteerd kunnen worden.
  • het betrekken van andere doelgroepen bij het beheer van de openbare ruimte zoals bedrijvenverenigingen.
  • het vergroten van het aantal arbeidsplaatsen waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen het onderhoud van de openbare ruimte kunnen worden geplaatst.
  • het verbeteren van de keten van arbeidsbemiddeling en –begeleiding.

Om deze organisatieontwikkeling mogelijk te maken is in 2015 de ontstane vacatureruimte in beperkte mate ingevuld. Dit biedt de mogelijkheid om in 2016 gerichter de noodzakelijke competenties aan te trekken die nodig zijn voor het verder ontwikkelen van de organisatie. Per saldo ontstaat voor 2015 er op de personeelslasten en de inhuur een onderschrijding van € 440.000. Dit voordeel is éénmalig en de ontstane vacatureruimte zal in 2016 worden ingevuld.

Met de zomerstorm van 2015 zijn zo’n 300 bomen omgewaaid en het opruimen van de stormschade heeft geleid tot een overschrijding van € 500.000. De gemeentelijke begroting voorziet niet in de financiële middelen voor herplant. Om te komen tot herplant van de meest noodzakelijke bomen (bijv. herstel van belangrijke groenstructuren) wordt de exploitatie 2015 belast met een bedrag van € 245.000. Aangezien herplant pas in het voorjaar van 2016 kan worden uitgevoerd, wordt dit bedrag gedoteerd aan een nieuw te vormen reserve die volgend jaar tot besteding wordt gebracht.

Bij het realiseren van de jaarschijf 2015 van het meerjareninvesteringsplan voor de openbare ruimte (MIP OR) is gebleken dat de vervanging van de riolering niet gelijk loopt het de vervanging van de wegen. Binnen het MIP OR blijkt er onvoldoende budget te zijn om alle wegen te vervangen als alle rioleringsprojecten worden uitgevoerd. Om die reden wordt voor 2015, € 1,3 miljoen minder aan rioolvervangingen gerealiseerd. Wel wordt met dit lagere investeringsniveau de doelstelling gerealiseerd om circa 20 km riolering voor 2015 te vervangen omdat meer dan in andere jaren de levensduur van verouderde riolering wordt opgerekt met een relatief voordelige maatregelen zonder dat hiervoor de straat hoeft te worden opengebroken. De vervanging van de wegen blijft in tegenstelling tot vorig jaar, ongeveer 15% achter ten opzichte van de prognose van 283.000 m². Dit wordt veroorzaakt doordat;

  • er minder vervangingsprojecten op een eenvoudige wijze kunnen worden gerealiseerd en;
  • doordat vanuit de budgetten voor wegen veel kosten worden gemaakt die niet direct zijn gerelateerd aan verhardingen, zoals de vervanging van het parkeerverwijssysteem.

Met de vervanging van de Bernhardbrug in 2006 zijn afspraken gemaakt met de Nuon over grondaankoop door de gemeente. Het profiel van de nieuwe Bernhardbrug is namelijk breder dan het oude profiel. Met het project van de vervanging van de Bernhardbrug is rekening gehouden met deze grondaankoop maar dit project is inmiddels afgesloten. In 2015 heeft de grondtransactie plaatsgevonden voor een bedrag van € 382.000. Deze grondtransactie is in 2015 niet begroot en is als zodanig onvoorzien. De uitgave is onvermijdelijk gezien gemaakte afspraken en zal voor zover mogelijk worden gedekt door onderschrijdingen binnen het programma. Het overig deel van de kosten dat niet binnen de exploitatie gedekt kan worden, zal eind 2015 worden geactiveerd.

De inkomsten rioolrechten vallen in 2015, € 500.000 hoger uit dan begroot als gevolg van een groter waterverbruik van de grote lozers. Dit duidt op een toename van de productie bij bedrijven als gevolg van een aantrekkende economie. Daar tegenover staat dat het aantal kwijtscheldingen in 2015 is toegenomen wat leidt tot een overschrijding van € 56.000. Het positief saldo zal eind 2015 worden gedoteerd aan de Egalisatievoorziening Riolen.

Product

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Recreatieve mogelijkheden

Lasten

468

2

470

Baten

0

0

0

Funderingsrisico's en herstel

Lasten

1.133

0

1.133

Baten

0

0

0

Toevoegingen

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

Beheer onderh. openb. ruimte

Lasten

32.477

376

32.853

Baten

-443

-135

-578

Toevoegingen

1.000

245

1.245

Onttrekkingen

-28.254

0

-28.254

Markten

Lasten

251

13

264

Baten

-320

0

-320

Onderhoud riolering

Lasten

6.499

599

7.097

Baten

-21.030

-500

-21.530

Begraven en begraafplaatsen

Lasten

631

-30

601

Baten

-959

0

-959

Vervanging in openbare ruimte

Lasten

28.313

-166

28.147

Baten

0

0

0

Vervanging riolering

Lasten

12.080

-30

12.050

Baten

0

0

0

Kermissen

Lasten

35

1

36

Baten

-105

0

-105

Natuur- en milieu educatie

Lasten

510

0

511

Baten

0

0

0

Programma

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Beheer buitenruimte

Lasten

82.397

765

83.163

Baten

-22.857

-635

-23.492

Toevoegingen

1.000

245

1.245

Onttrekkingen

-28.254

0

-28.254

Saldo

32.287

375

32.662

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

37

-635

-598

Autonome ontwikkelingen

500

0

500

Herschikking

474

0

474

1.010

-635

375