Investeringen

Programma

Bruto uitgaven

Netto investering

Productgroep

Burap

Najaar

Realisatie

Burap

Najaar

Realisatie

Investeringsproject

2015

2015

t/m sep.

2015

2015

t/m sep.

Bedrijfsmiddel

Bedrijfsmiddelen Sector Uitvoering

132

132

131

132

132

116

06 Beheer buitenruimte

132

132

131

132

132

116

Handhaving Milieu-auto

105

63

0

105

63

0

07 Veiligheid en handhaving

105

63

0

105

63

0

ICT

896

896

529

896

896

529

Facilitair

100

100

-22

100

100

-22

08 Burger en bestuur

996

996

507

996

996

507

Totaal bedrijfsmiddel

1.233

1.191

638

1.233

1.191

623

Programma

Bruto uitgaven

Netto investering

Productgroep

Burap

Najaar

Realisatie

Burap

Najaar

Realisatie

Investeringsproject

2015

2015

t/m sep.

2015

2015

t/m sep.

Onderhoud

INVERDAN

6.625

6.625

6.625

6.625

6.625

6.625

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

6.625

6.625

6.625

6.625

6.625

6.625

Civiele kunstwerken

2.150

2.150

2.060

2.150

2.150

1.960

Groen en Speelplaatsen

3.100

3.100

964

0

0

964

Waterhuishouding

700

700

251

0

0

251

Wegen en verkeer

14.650

14.650

8.656

5.250

5.250

8.656

06 Beheer buitenruimte

20.600

20.600

11.931

7.400

7.400

11.831

Totaal onderhoud

27.225

27.225

18.556

14.025

14.025

18.456

Programma

Bruto uitgaven

Netto investering

Productgroep

Burap

Najaar

Realisatie

Burap

Najaar

Realisatie

Investeringsproject

2015

2015

t/m sep.

2015

2015

t/m sep.

Tarieven

Handhaving auto's Parkeren

105

105

60

105

105

60

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

105

105

60

105

105

60

Riolen

16.347

15.000

8.560

16.347

15.000

8.404

06 Beheer buitenruimte

16.347

15.000

8.560

16.347

15.000

8.404

Totaal tarieven

16.452

15.105

8.620

16.452

15.105

8.464

Programma

Productgroep of investeringsproject

Toelichting

Beheer buitenruimte

Riolen

De geplande rioolinvesteringen worden gunstig uitgevoerd. De noodzakelijke prestaties worden gerealiseerd.  Verwacht wordt dat er daardoor minder middelen noodzakelijk zijn.

Programma

Bruto uitgaven

Netto investering

Productgroep

Burap

Najaar

Realisatie

Burap

Najaar

Realisatie

Investeringsproject

2015

2015

t/m sep.

2015

2015

t/m sep.

Vervanging

Integraal Huisvesting Plan

15.920

6.344

3.252

15.670

6.344

2.902

Primair Onderwijs

50

50

1

50

50

1

Voortgezet Onderwijs

2.936

2.936

1.885

2.936

2.936

1.885

Sportvelden

1.505

1.505

1.000

1.437

1.437

1.000

Sporthal midden

3.750

3.750

1.014

3.750

3.750

1.014

Sporthal de Vang

344

344

287

344

344

287

Zwembaden

1.515

1.115

520

1.115

715

520

03 Maatschappelijke voorzieningen

26.020

16.044

7.959

25.302

15.576

7.609

Cultuurhuis

200

200

111

200

200

111

Kiosken

61

0

 0

61

0

 0

Winkels overbouwing Provinciale weg

581

720

648

581

720

648

Levensduur verlengend onderhoud Vastgoed

1.271

1.271

863

1.271

1.271

863

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

2.113

2.191

1.622

2.113

2.191

1.622

Wilhelminasluis

139

65

49

139

65

49

Zaanbrug

75

5

5

75

5

5

06 Beheer buitenruimte

214

70

54

214

70

54

Totaal vervanging

28.347

18.305

9.635

27.629

17.837

9.285

Programma

Productgroep of investeringsproject

Toelichting

Maatschappelijke voorzieningen

Integraal Huisvesting Plan

Er heeft een bijstelling plaatsgevonden conform de actualisatie 15.2 van het IHP. Het realiseren van scholen in een dicht bebouwd binnenstedelijk gebied is een complexere
opgave die langere planvoorbereiding en uitvoeringstijd vraagt dan bij de start van het IHP

Zwembaden

Door aanpassing in de planning ( onderzoeken en aanbesteding) van zwembad noord start de uitvoering later in 2015 waardoor er uitgaven naar 2016 schuiven.

Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

Kiosken

Mogelijk dienen er nog wat kleine aanpassingen te worden gedaan. Als die nodig zijn worden deze in de exploitatie van het product Vastgoed gedekt.

Winkels overbouwing Provinciale weg

Het benodigde budget is op basis van vastgesteld Raadsbesluit 2014/139322 verhoogd naar 700. Aangezien er tijdens de bouw meerkosten zijn ontstaan wordt voorgesteld een budget van 720 op te nemen.
Het is onjuist geweest dat werd uitgegaan van een totale investering 600, waarvan in 2015 verwacht werd dat er nog 581 uitgegeven zou worden.
De aanbesteding en uitvoering zijn gebaseerd op het vastgestelde bedrag van 700.

Beheer buitenruimte

Wilhelminasluis

Door de extra technische vraagstukken bij de provincie, betreffende de bouw van de sluis, ontstaat er wat vertraging. De verwachting is dat in 2015 hierdoor minder VAT-uren vanuit de gemeente nodig zijn, deze schuiven door naar 2016-2017.

Zaanbrug

De brug begeeft zich nog in de haalbaarheidsfase, waardoor de kosten nog gedekt kunnen worden uit het (beschikbare) RAP budget. Het budget MIP van 2015 schuift door naar 2016-2017 etc.