Programma

Saldo van baten en lasten

Begroting lasten origineel 2015

Begroting baten origineel 2015

Begroting saldo origineel 2015

Begroting lasten na narap 2015

Begroting baten na narap 2015

Begroting saldo na narap 2015

Realisatie lasten t/m oktober 2015

Realisatie baten t/m oktober 2015

Realisatie saldo t/m oktober 2015

Jeugd en zorg

Veilige basis voor ieder kind

3.201

-32

3.169

3.752

-36

3.715

3.446

-72

3.374

Gezond leven

3.057

-32

3.024

3.236

-36

3.199

3.071

-39

3.032

Kracht van de wijkbewoners

19.724

-113

19.610

22.931

-151

22.780

17.966

-233

17.733

Spec. hulp niet zelfst. woont

44.087

-87

44.000

30.936

-97

30.839

23.609

-170

23.439

Spec. hulp zelfst. woont

31.044

-2.528

28.515

38.222

-3.236

34.986

26.337

-2.754

23.583

Uitvoeren armoedebeleid

5.806

-325

5.481

7.980

-475

7.505

5.789

-428

5.361

Werk, inkomen en economie

Vestigingsklimaat bedrijven

1.170

0

1.170

1.142

-26

1.115

969

-30

939

Rechtmatige inkomensverstrek.

63.032

-54.606

8.426

61.377

-60.326

1.051

50.552

-49.343

1.209

Int.verst. relatie werkgevers

4.020

0

4.020

5.104

-1.644

3.459

3.187

-331

2.856

Organiseren van beschut werk

11.919

0

11.919

12.414

-400

12.014

11.493

-422

11.071

Toerisme bevorderen

179

0

179

184

0

184

168

0

168

Iets terug doen voor uitkering

406

0

406

383

0

383

295

-1

294

Aansluit. arbeidsm. en onderw.

98

0

98

106

0

106

81

-1

80

Maatschappelijke voorzieningen

Goede aansluiting

8.009

-3.986

4.024

10.840

-7.125

3.715

9.196

-65

9.131

Onderwijsklimaat

17.704

-838

16.866

22.822

-300

22.521

16.066

-20

16.046

Maatschappelijke initiatieven

1.938

-67

1.871

1.755

-67

1.688

1.454

-72

1.383

Verzelfstandiging buurthuizen

665

-7

658

665

-105

560

565

-82

483

Actieve (sport)verenigingen

804

0

804

513

0

513

407

-3

404

Sportvoorzieningen

5.184

-51

5.133

7.356

1.448

8.804

4.263

-18

4.245

Onderst.stim. cultuur in Zstd

10.097

0

10.097

10.120

-222

9.899

9.965

-12

9.953

Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

Participatie erfgoed

847

0

847

595

0

595

513

-3

510

Gedifferentieerde aanpak (RO)

1.925

-45

1.880

1.933

-104

1.830

1.369

-91

1.278

Verst. kwaliteit buitengebied

992

-50

942

340

0

340

304

-61

243

Woningvoorraad

1.612

-331

1.280

1.492

-351

1.140

539

-58

481

Parkeermogelijkheden

1.229

-3.107

-1.877

1.119

-2.873

-1.754

934

-2.043

-1.108

Bevorderen doorstroming

2.343

0

2.343

2.130

-465

1.664

1.155

-678

477

Beheer grond- en vastgoedport.

10.050

-6.615

3.436

10.638

-8.421

2.216

3.489

-1.612

1.877

Samenwerking in gebiedsontw.

41.194

-31.760

9.434

37.594

-28.084

9.510

4.738

-36

4.703

Milieu- en duurzaamheid

Dierenasiel en vogelopvang

139

0

139

139

0

139

137

0

137

Vast. uitv. grondstoffenplan

15.389

-18.504

-3.115

15.438

-18.544

-3.107

13.273

-18.439

-5.167

Uitv. Zaanse energie agenda

580

0

580

3.699

-1.758

1.942

3.193

-573

2.620

Uitv. ruimtelijke milieuvisie

4.648

0

4.648

4.490

-100

4.390

3.298

-20

3.279

Grondstoffenrotonde

31

0

31

36

0

36

31

0

30

Beheer buitenruimte

Recreatieve mogelijkheden

468

0

468

470

0

470

557

-1

556

Funderingsrisico's en herstel

1.131

0

1.131

1.133

0

1.133

936

0

936

Beheer onderh. openb. ruimte

37.726

-408

37.318

32.853

-578

32.275

14.055

-524

13.531

Markten

242

-320

-79

264

-320

-56

228

-199

29

Onderhoud riolering

6.012

-21.030

-15.018

7.097

-21.530

-14.433

4.312

-21.534

-17.221

Begraven en begraafplaatsen

631

-959

-328

601

-959

-357

364

-867

-503

Vervanging in openbare ruimte

28.481

0

28.481

28.147

0

28.147

4.194

-7

4.186

Vervanging riolering

12.624

0

12.624

12.050

0

12.050

10.028

-2

10.027

Kermissen

154

-225

-71

36

-105

-69

20

-23

-4

Natuur- en milieu educatie

510

0

510

511

0

511

509

0

509

Veiligheid en handhaving

Integraal veiligheidsplan

625

0

625

517

0

517

420

0

420

Ramp- en crisisbestrijdiging

12.922

0

12.922

12.121

0

12.121

11.907

-20

11.887

Openbare orde

675

0

675

630

0

630

485

0

485

Uitvoeren handhavingsprogramma

3.778

-803

2.975

3.723

-406

3.317

2.847

-50

2.796

Toezicht op vaarwegen

894

-1.148

-255

1.071

-1.148

-78

725

-1.322

-597

Bediening bruggen en sluizen

1.029

0

1.029

1.240

0

1.240

985

-3

982

Burger en Bestuur

Digitaal behandelen vergunning

4.606

-4.858

-252

4.202

-4.814

-612

3.156

-3.685

-529

Digitaal behandelen aanvragen

3.949

-2.811

1.138

3.919

-2.781

1.138

2.987

-2.421

566

Toegankelijkheid dig. dienstv.

953

0

953

981

0

981

701

0

701

Zaanse historie

924

-37

887

964

-74

890

657

-64

593

Informatievoorziening

34.584

-1.422

33.163

36.175

-2.287

33.888

27.683

-1.452

26.231

Samen Zaans evenwicht real.

2.830

0

2.830

2.037

-103

1.934

1.814

-48

1.765

Transparante besluitv. en info

2.478

0

2.478

2.360

-72

2.289

2.128

-41

2.088

Verminderen regeldruk

1.750

-119

1.631

1.706

-89

1.617

1.391

-83

1.308

College van B&W

2.001

0

2.001

2.265

0

2.265

2.015

-2

2.013

Gemeenteraad

1.346

0

1.346

1.332

0

1.332

1.188

-1

1.187

Griffie

588

0

588

588

0

588

446

0

446

Financiën

Algemene uitkeringen

-77

-226.755

-226.832

0

-229.694

-229.694

0

-197.202

-197.202

Lokale heffingen

49

-1.559

-1.510

49

-1.826

-1.777

40

-1.657

-1.617

Overige alg. dekkingsmiddelen

11

-1.088

-1.077

11

-902

-891

9

-844

-835

Onvoorzien

101

0

101

51

0

51

27

-55

-28

Saldo kostenplaatsen

110

0

110

4

0

4

0

0

0

Saldo financieringsfunctie

-6.908

-3.732

-10.639

1.323

-12.540

-11.217

12.458

-41

12.417

Dividend

0

-24.546

-24.546

0

-23.061

-23.061

0

-19.396

-19.396

Innen lokale belastingen

3.007

-31.750

-28.742

3.096

-31.560

-28.464

2.441

-31.154

-28.713

Organisatie financ. processen

4.297

0

4.297

4.290

0

4.290

3.331

0

3.331

Programma

Mutaties reserves

Begroting toevoegingen origineel 2015

Begroting onttrekkingen origineel 2015

Begroting saldo origineel 2015

Begroting toevoegingen na narap 2015

Begroting onttrekkingen na narap 2015

Begroting saldo na narap 2015

Realisatie toevoegingen t/m oktober 2015

Realisatie onttrekkingen t/m oktober 2015

Realisatie saldo t/m oktober 2015

Jeugd en zorg

Spec. hulp niet zelfst. woont

0

-1.400

-1.400

0

0

0

0

0

0

Werk, inkomen en economie

Rechtmatige inkomensverstrek.

0

0

0

1.040

0

1.040

0

0

0

Int.verst. relatie werkgevers

0

0

0

1.547

-224

1.323

0

-224

-224

Organiseren van beschut werk

0

0

0

1.460

0

1.460

0

0

0

Maatschappelijke voorzieningen

Goede aansluiting

0

-133

-133

0

-208

-208

0

0

0

Onderwijsklimaat

0

0

0

0

-6.072

-6.072

0

-2.280

-2.280

Maatschappelijke initiatieven

0

-126

-126

0

-126

-126

0

0

0

Actieve (sport)verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sportvoorzieningen

176

-1.084

-908

220

-796

-576

0

0

0

Onderst.stim. cultuur in Zstd

0

0

0

108

0

108

108

0

108

Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

Participatie erfgoed

0

-72

-72

300

-72

228

0

0

0

Verst. kwaliteit buitengebied

0

-359

-359

248

0

248

0

0

0

Woningvoorraad

0

0

0

0

-50

-50

0

0

0

Bevorderen doorstroming

0

-1.512

-1.512

450

-1.246

-796

0

0

0

Beheer grond- en vastgoedport.

200

-10

190

200

-10

190

0

0

0

Samenwerking in gebiedsontw.

4.426

-8.511

-4.085

5.504

-8.142

-2.638

2.400

-2.400

0

Milieu- en duurzaamheid

Uitv. Zaanse energie agenda

0

-352

-352

0

-1.801

-1.801

0

0

0

Uitv. ruimtelijke milieuvisie

0

-869

-869

706

-95

611

0

0

0

Beheer buitenruimte

Funderingsrisico's en herstel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beheer onderh. openb. ruimte

1.000

-33.071

-32.071

1.245

-28.254

-27.009

0

-350

-350

Veiligheid en handhaving

Ramp- en crisisbestrijdiging

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Burger en Bestuur

Informatievoorziening

15

-5.542

-5.526

402

-5.757

-5.354

0

-142

-142

College van B&W

175

0

175

175

0

175

0

0

0

Financiën

Overige alg. dekkingsmiddelen

421

-4.245

-3.824

3.785

-4.245

-460

0

0

0

Investeringsfonds

979

0

979

9.796

0

9.796

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

0

-12.474

-12.474

0

0

0

Dividend

21.925

-3.000

18.925

21.240

-3.700

17.540

0

0

0

Organisatie financ. processen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma

Resultaat

Begroting lasten origineel 2015

Begroting baten origineel 2015

Begroting saldo origineel 2015

Begroting lasten na narap 2015

Begroting baten na narap 2015

Begroting saldo na narap 2015

Realisatie lasten t/m oktober 2015

Realisatie baten t/m oktober 2015

Realisatie saldo t/m oktober 2015

Jeugd en zorg

Veilige basis voor ieder kind

3.201

-32

3.169

3.752

-36

3.715

3.446

-72

3.374

Gezond leven

3.057

-32

3.024

3.236

-36

3.199

3.071

-39

3.032

Kracht van de wijkbewoners

19.724

-113

19.610

22.931

-151

22.780

17.966

-233

17.733

Spec. hulp niet zelfst. woont

44.087

-1.487

42.600

30.936

-97

30.839

23.609

-170

23.439

Spec. hulp zelfst. woont

31.044

-2.528

28.515

38.222

-3.236

34.986

26.337

-2.754

23.583

Uitvoeren armoedebeleid

5.806

-325

5.481

7.980

-475

7.505

5.789

-428

5.361

Werk, inkomen en economie

Vestigingsklimaat bedrijven

1.170

0

1.170

1.142

-26

1.115

969

-30

939

Rechtmatige inkomensverstrek.

63.032

-54.606

8.426

62.418

-60.326

2.091

50.552

-49.343

1.209

Int.verst. relatie werkgevers

4.020

0

4.020

6.651

-1.868

4.783

3.187

-555

2.632

Organiseren van beschut werk

11.919

0

11.919

13.874

-400

13.474

11.493

-422

11.071

Toerisme bevorderen

179

0

179

184

0

184

168

0

168

Iets terug doen voor uitkering

406

0

406

383

0

383

295

-1

294

Aansluit. arbeidsm. en onderw.

98

0

98

106

0

106

81

-1

80

Maatschappelijke voorzieningen

Goede aansluiting

8.009

-4.119

3.891

10.840

-7.333

3.507

9.196

-65

9.131

Onderwijsklimaat

17.704

-838

16.866

22.822

-6.372

16.450

16.066

-2.301

13.765

Maatschappelijke initiatieven

1.938

-193

1.744

1.755

-193

1.561

1.454

-72

1.383

Verzelfstandiging buurthuizen

665

-7

658

665

-105

560

565

-82

483

Actieve (sport)verenigingen

804

0

804

513

0

513

407

-3

404

Sportvoorzieningen

5.360

-1.135

4.225

7.575

652

8.228

4.263

-18

4.245

Onderst.stim. cultuur in Zstd

10.097

0

10.097

10.228

-222

10.006

10.072

-12

10.061

Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

Participatie erfgoed

847

-72

775

895

-72

823

513

-3

510

Gedifferentieerde aanpak (RO)

1.925

-45

1.880

1.933

-104

1.830

1.369

-91

1.278

Verst. kwaliteit buitengebied

992

-409

584

589

0

589

304

-61

243

Woningvoorraad

1.612

-331

1.280

1.492

-401

1.090

539

-58

481

Parkeermogelijkheden

1.229

-3.107

-1.877

1.119

-2.873

-1.754

934

-2.043

-1.108

Bevorderen doorstroming

2.343

-1.512

831

2.580

-1.711

868

1.155

-678

477

Beheer grond- en vastgoedport.

10.250

-6.625

3.626

10.838

-8.431

2.406

3.489

-1.612

1.877

Samenwerking in gebiedsontw.

45.620

-40.270

5.349

43.098

-36.226

6.871

7.138

-2.436

4.703

Milieu- en duurzaamheid

Dierenasiel en vogelopvang

139

0

139

139

0

139

137

0

137

Vast. uitv. grondstoffenplan

15.389

-18.504

-3.115

15.438

-18.544

-3.107

13.273

-18.439

-5.167

Uitv. Zaanse energie agenda

580

-352

228

3.699

-3.559

141

3.193

-573

2.620

Uitv. ruimtelijke milieuvisie

4.648

-869

3.779

5.196

-195

5.001

3.298

-20

3.279

Grondstoffenrotonde

31

0

31

36

0

36

31

0

30

Beheer buitenruimte

Recreatieve mogelijkheden

468

0

468

470

0

470

557

-1

556

Funderingsrisico's en herstel

1.131

0

1.131

1.133

0

1.133

936

0

936

Beheer onderh. openb. ruimte

38.726

-33.479

5.247

34.098

-28.832

5.267

14.055

-874

13.180

Markten

242

-320

-79

264

-320

-56

228

-199

29

Onderhoud riolering

6.012

-21.030

-15.018

7.097

-21.530

-14.433

4.312

-21.534

-17.221

Begraven en begraafplaatsen

631

-959

-328

601

-959

-357

364

-867

-503

Vervanging in openbare ruimte

28.481

0

28.481

28.147

0

28.147

4.194

-7

4.186

Vervanging riolering

12.624

0

12.624

12.050

0

12.050

10.028

-2

10.027

Kermissen

154

-225

-71

36

-105

-69

20

-23

-4

Natuur- en milieu educatie

510

0

510

511

0

511

509

0

509

Veiligheid en handhaving

Integraal veiligheidsplan

625

0

625

517

0

517

420

0

420

Ramp- en crisisbestrijdiging

12.922

0

12.922

12.121

0

12.121

11.907

-20

11.887

Openbare orde

675

0

675

630

0

630

485

0

485

Uitvoeren handhavingsprogramma

3.778

-803

2.975

3.723

-406

3.317

2.847

-50

2.796

Toezicht op vaarwegen

894

-1.148

-255

1.071

-1.148

-78

725

-1.322

-597

Bediening bruggen en sluizen

1.029

0

1.029

1.240

0

1.240

985

-3

982

Burger en Bestuur

Digitaal behandelen vergunning

4.606

-4.858

-252

4.202

-4.814

-612

3.156

-3.685

-529

Digitaal behandelen aanvragen

3.949

-2.811

1.138

3.919

-2.781

1.138

2.987

-2.421

566

Toegankelijkheid dig. dienstv.

953

0

953

981

0

981

701

0

701

Zaanse historie

924

-37

887

964

-74

890

657

-64

593

Informatievoorziening

34.600

-6.963

27.636

36.577

-8.044

28.533

27.683

-1.594

26.089

Samen Zaans evenwicht real.

2.830

0

2.830

2.037

-103

1.934

1.814

-48

1.765

Transparante besluitv. en info

2.478

0

2.478

2.360

-72

2.289

2.128

-41

2.088

Verminderen regeldruk

1.750

-119

1.631

1.706

-89

1.617

1.391

-83

1.308

College van B&W

2.176

0

2.176

2.440

0

2.440

2.015

-2

2.013

Gemeenteraad

1.346

0

1.346

1.332

0

1.332

1.188

-1

1.187

Griffie

588

0

588

588

0

588

446

0

446

Financiën

Algemene uitkeringen

-77

-226.755

-226.832

0

-229.694

-229.694

0

-197.202

-197.202

Lokale heffingen

49

-1.559

-1.510

49

-1.826

-1.777

40

-1.657

-1.617

Overige alg. dekkingsmiddelen

432

-5.333

-4.901

3.796

-5.147

-1.351

9

-844

-835

Investeringsfonds

979

0

979

9.796

0

9.796

0

0

0

Onvoorzien

101

0

101

51

-12.474

-12.423

27

-55

-28

Saldo kostenplaatsen

110

0

110

4

0

4

0

0

0

Saldo financieringsfunctie

-6.908

-3.732

-10.639

1.323

-12.540

-11.217

12.458

-41

12.417

Dividend

21.925

-27.546

-5.621

21.240

-26.761

-5.521

0

-19.396

-19.396

Innen lokale belastingen

3.007

-31.750

-28.742

3.096

-31.560

-28.464

2.441

-31.154

-28.713

Organisatie financ. processen

4.297

0

4.297

4.290

0

4.290

3.331

0

3.331