Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: G. Faber,  L. Vissers-Koopman
Verantwoordelijk directeur: A. Roggeveen

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Iedereen wil wonen, werken, naar school gaan, winkelen en uitgaan in een veilige, schone en hele omgeving. De gemeente Zaanstad blijft zich – met partners - inzetten voor de algemene veiligheid en wil daarbij zo veel mogelijk gebruik maken van de kennis en betrokkenheid van buurtbewoners en ondernemers. Zij hebben een groeiende rol als het gaat om veiligheid in huis, bedrijf en buurt en zijn hiervoor medeverantwoordelijk.

De belangrijkste ontwikkelingen in de najaarsrapportage voor dit programma zijn:

  • Zaanstad en partners in de veiligheidsketen voeren samen het Integraal Veiligheidsplan (IVP) uit. De geplande activiteiten staan in het Uitvoeringsprogramma IVP 2015 en dat ligt op koers. De raad heeft in september de Driehoeksmonitor ontvangen. Met ketenpartners wordt extra aandacht gegeven aan kindermishandeling.
  • Ramp- en crisisbestrijding. De VrZW voert de pijlers uit het beleidsplan uit, zoals staat beschreven in de begroting van de VrZW. Het regionaal crisisplan is vastgesteld en het nieuwe operationele concept wordt dit najaar besproken in het Veiligheidsbestuur.
  • Openbare orde.  Zaanstad levert haar gemeentelijk aandeel in de rampen- en crisisbeheersing op het gebied van de Bevolkingszorg. We voeren het gemeentelijk antidiscriminatiebeleid uit en zijn regenbooggemeente geworden.
  • Uitvoeren handhavingsprogramma. Met het handhavingsprogramma voert Zaanstad alle toezichts- en handhavingstaken uit op het gebied van kinderopvang, horeca, milieu, ruimtelijke ordening, (bestaande) bouw, monumenten, brandveiligheid, openbare ruimte en openbaar water. Er is extra aandacht voor blauwe zones, jeugdoverlast, afval (m.n. Poelenburg), maatwerk, preventie en bewonersparticipatie.
    Het aantal woningen dat gemonitord wordt i.v.m. een kwetsbare fundering is groeiend, onder meer als gevolg van rioleringswerk in oudere wijken. Meer woningen in monitoring kan leiden tot meer handhavingstrajecten. We proberen bij handhaving in zijn algemeenheid steeds meer maatwerk toe te passen.  Daarnaast vindt er ook gemeentelijke inzet plaats  om de funderingsrisico’s te voorkomen of tijdig op te pakken. We constateren dat de inkomsten uit dwangsommen teruglopen.
  • Toezicht op vaarwegen. Havenbeambten houden toezicht op het water en treden zonodig handhavend op. Het hele jaar wordt toezicht gehouden op de snelheid van beroeps- en recreatievaart op de Zaan. Gedurende het drukke zomerseizoen en Sail is dit toezicht geïntensiveerd.

Product

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Integraal veiligheidsplan

Lasten

515

2

517

Baten

0

0

0

Ramp- en crisisbestrijdiging

Lasten

12.349

-228

12.121

Baten

0

0

0

Toevoegingen

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

Openbare orde

Lasten

629

1

630

Baten

0

0

0

Uitvoeren handhavingsprogramma

Lasten

3.837

-114

3.723

Baten

-803

397

-406

Toezicht op vaarwegen

Lasten

1.068

3

1.071

Baten

-1.148

0

-1.148

Bediening bruggen en sluizen

Lasten

1.238

2

1.240

Baten

0

0

0

Programma

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Veiligheid en handhaving

Lasten

19.634

-334

19.300

Baten

-1.951

397

-1.554

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo

17.683

63

17.746

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

-334

397

63

-334

397

63